Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in de sociale werkvoorziening zijn geregeld in de cao WSW. Voor de medewerkers die vanaf 1 januari 2015 een arbeidsovereenkomst aangaan onder de Participatiewet is geen landelijke cao van toepassing.

Stand van zaken

De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in de sociale werkvoorziening zijn geregeld in de cao WSW. Voor de medewerkers die vanaf 1 januari 2015 een arbeidsovereenkomst aangaan onder de Participatiewet is er geen landelijke cao van toepassing. Cedris is bij sociale partners betrokken als adviseur van de VNG, de werkgeversvertegenwoordiger. FNV Overheid en CNV Overheid zijn de partijen die de werknemers vertegenwoordigen.

Cao WSW

Op 3 maart 2016 hebben sociale partners ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao SW 2015 - 2018. Deze huidige cao SW heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018. De nieuwste loontabel is te vinden op de website van sociale partners

Pensioen

De pensioenregeling is de laatste jaren enkel keren aangepast als gevolg van de Witteveen kaders. Op de website van het Pensioenfonds voor Werk en (Re)integratie (PWRI) vindt u informatie over het pensioenfonds en de pensioenregeling.

Arbeidsvoorwaarden Participatiewet

Voor de werknemers die onder de Participatiewet vallen zijn er geen landelijke afspraken gemaakt. Tussen de partijen betrokken bij het sociaal akkoord is afgesproken dat er een cao komt voor de groep werknemers die beschut gaat werken. Op dit moment is een cao voor deze groep geen onderwerp van gesprek.

Voor medewerkers die onder de Participatiewet worden gedetacheerd bij reguliere werkgevers zijn er ook nog geen landelijke afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat sociale partners afspraken maken over loonschalen aan de onderkant van het loongebouw voor mensen die met loonkostensubsidie in dienst treden bij gewone werkgevers.

Wat vindt Cedris?

Cedris is tevreden over de huidige afgesloten cao. In de cao zijn afspraken gemaakt over structurele loonsverhogingen voor de medewerkers en financiële dekking daarvoor vanuit het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Met het akkoord wordt daarmee ook tegemoet gekomen aan de wens van de vakbonden tot behoud van koopkracht en een structurele loonsverhoging.

Voor de vakbonden was het punt van werkzekerheid en de terugkeergarantie bij begeleid werken van groot belang. Het akkoord over deze punten en de looptijd tot ulitimo 2018 biedt rust en duidelijkheid voor werkgevers en werknemers.

 

Wat doet Cedris?

Cedris is betrokken bij de arbeidsvoorwaardenontwikkeling van de WSW-medewerkers vastgelegd in de cao en het pensioenreglement. VNG is daarbij de formele werkgever en de uitvoeringsorganisatie kan worden gezien als uitvoerend werkgever. De Kamer Gesubsidieerde Arbeid (KGA) van de VNG is ingesteld om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden.

Voor andere groepen die werkzaamheden verrichten binnen of via de bedrijven van de Cedris-leden is geen sprake van actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van hun arbeidsvoorwaarden. Wel is de vereniging betrokken bij de visievorming over de toekomstige arbeidsvoorwaarden van een brede groep mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en worden de ontwikkelingen in de sector op dit gebied nauwgezet gevolgd. Daarnaast adviseert Cedris haar leden over de toepassing van de cao en arbeidsvoorwaarden in het algemeen.

Via de VNG is Cedris als werkgeverspartij betrokken bij het pensioenfonds. Meer informatie over het pensioenfonds werk en (re)integratie  is te vinden op de website van het PWRI (www.pwri.nl).

Cao-partijen hebben met Achmea een collectieve zorgverzekering afgesloten zodat werknemers hieraan deel kunnen nemen. Het lopende contract voor de collectieve zorgverzekering is door sociale partners verlengd tot en met 2019.