Kwaliteitscode

Leden van Cedris hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2016 ingestemd met een 2-jarige pilot voor de totstandkoming van een nieuwe kwaliteitscode. In april 2017 start deze tweejarige pilot waarin de nieuwe kwaliteitsmonitor wordt ontwikkeld en vastgesteld.

 

 

Start proces

De pilot start in april 2017 met het uitvoeren van een zogenoemde nulmeting. De nulmeting wordt uitgevoerd onder alle leden en heeft als doel tot een definitief normeringskader (het kader waarmee de kwaliteit objectief gemeten wordt) te komen voor de nieuwe kwaliteitscode. Het normeringskader van de nulmeting wordt gebaseerd op de bestaande normeringsstandaarden, zoals certificeringen, methodieken, keurmerken en kwaliteitssystemen. Alle leden nemen deel aan de nulmeting, door middel van het invullen van een vragenlijst met vragen over uiteenlopende thema’s. Leden worden geïnformeerd zodra de vragenlijst naar hen verstuurd wordt.

Verfijnen

De resultaten uit de nulmeting, individuele en ook de gemiddelden, worden begin 2018 in een rapportage teruggekoppeld aan de deelnemers, met daarbij de opdracht afwijkingen ten opzichte van gemiddelde normen te onderzoeken en waar nodig actie te ondernemen om verbeteringen van de kwaliteit te bevorderen. Deze periode neemt de eerste helft van 2018 in beslag. In de tweede helft van 2018 krijgen de leden opnieuw een vragenlijst waarin de nieuwe stand van zaken, verbeterpunten en ontwikkelpunten worden opgevraagd. De opgehaalde informatie wordt gedocumenteerd in een voortgangsrapportage.

20 verdiepende toetsen

Na de zomer 2017 start Cedris met de verdiepende toets die uitgevoerd wordt bij 20 geselecteerde bedrijven. Deze worden geselecteerd door de commissie Kwaliteit, waarbij de uitkomsten van de nulmeting aanleiding kunnen zijn een bedrijf te selecteren. Sinds de statutenwijziging worden nieuw toegetreden leden en leden die niet eerder zijn getoetst in de vorige branchecode in elk geval geselecteerd. Deze bedrijven worden bezocht door experts van Cedris die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de nieuwe kwaliteitscode. De toetsen bieden verdiepende inzichten in de kwaliteitsnormen en leveren een bijdrage aan de verfijning/verscherping van het uiteindelijke normeringskader van de kwaliteitscode.    

Vaststellen


Op basis van de nulmeting (gemiddelden van de branche), de voorgangsrapportage (testen van de gemiddelden) en de uitkomsten van de verdiepende toetsen, wordt het nieuwe normeringskader van de kwaliteitscode vastgesteld. Via bespreking in de regiobijeenkomsten en vaststelling van de leden tijdens de ALV, stelt de commissie deze eind 2018 vast. In april 2019 start Cedris met de officiële eerste uitvraag van de nieuwe kwaliteitsmonitor.

Deelname aan pilot


Alle leden van Cedris nemen deel aan de pilot. Met behulp van ieders bijdrage en experts van Cedris die de pilot uitvoeren, is het resultaat een kwaliteitscode waarmee we kunnen aantonen wat de kwaliteit is van onze leden. En daarmee ook welke minimale kwaliteit we van nieuwe leden verwachten. Bij het niet voldoen van aan de kwaliteitscode worden leden hierop aangesproken en krijgen ze de mogelijkheid en de tijd om alsnog te voldoen aan de code. Dit proces verloopt via een zogenoemd stoplichtmodel. Als uiterste consequentie kan een lid worden geroyeerd.

Wat vindt Cedris?

Cedris vindt het belangrijk dat SW-bedrijven zich committeren aan een zekere kwaliteit. De 2 jarige pilot maakt deze kwaliteit transparant.

Directiesalarissen

Cedris doet periodiek onderzoek nar de directiesalarissen in de sector. Sociale werkbedrijven zijn (semi) publieke organisaties die werken met publiek geld. Cedris heeft vanuit die uitgangspositie uitgesproken om periodiek (om de drie jaar) te rapporteren over de beloningen in de sector. Het laatstgehouden onderzoek naar de directiesalarissen gaat over het jaar 2014. Uit de rapportage blijkt dat alle directies van alle leden formeel voldoen aan de Wet Normering Topinkomens. Wel blijkt dat als het brutosalaris, de variabele vergoeding, pensioenbijdrage, arbeidsmarkttoeslag en individuele bijdragen bij elkaar opgeteld worden, één van de onderzochte SW-directeuren in loondienst boven het bedrag dat in de wettelijk norm genoemd wordt in 2014 uitkomt. Formeel valt deze organisatie echter niet onder de WNT. Cedris hanteert niettemin als uitgangspunt dat SW-bedrijven hieraan ook materieel getoetst worden, zelfs als zij hier door hun juridische constructie formeel (nog) niet onder vallen.

Commissie Kwaliteit

De commissie Kwaliteit spreekt en adviseert over de branchecode. De leden van de commissie Kwaliteit en een uitgebreidere beschrijving over de commissie kunt u op de website vinden.