Sectorplan

Sociale werkbedrijven kunnen in 2015 aanspraak maken op een deel van een subsidie van € 30 miljoen van het Rijk. Met het indienen van een zogenoemd sectorplan bij Cedris maken alle SW-bedrijven in de 35 arbeidsmarktregio's aanspraak op deze sectorgelden.

In 2015 is er door de Tweede Kamer (motie Kerstens) een subsidie van € 30 miljoen beschikbaar gesteld voor innovatie en transformatie van de Sociale werkbedrijven. De SW-bedrijven in de 35 arbeidsmarktregio’s hebben een sectorplan ingediend om aanspraak te maken op een deel van deze € 30 miljoen. Inmiddels zijn de activiteiten uit de sectorplannen afgerond en is de eindevaluatie opgeleverd.

Vervolg SW-sectorplannen

Met het opleveren van deze eindevaluatie is de transformatie van de sector niet afgerond. Er zijn grote verschillen per regio en er is nog veel winst te behalen wat betreft de samenwerking in het sociale domein. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Cedris in september 2017 subsidie gegeven om nog een aantal activiteiten te organiseren als vervolg op het sectorplan om de ingezette beweging van innovatie en transformatie van de sector te ondersteunen en te borgen.

Deze subsidie zal onder andere worden ingezet om good practices te delen en sociale werkbedrijven te ondersteunen bij de keuzes die nodig zijn voor een toekomstbestendige (kennis) infrastructuur. Cedris ondersteunt hiermee de verdere transformatie van SW-bedrijven. 

Wat Cedris de komende tijd gaat doen zijn de volgende activiteiten:

  1. We gaan bijeenkomsten organiseren in verschillende regio’s die gericht zijn op onderlinge kennisuitwisseling. Wat heeft in jouw regio goed gewerkt? Welke projecten die tot stand zijn gekomen door middel van de sectorgelden hebben een positieve bijdrage geleverd aan de transformatie en innovatie in jouw regio? – Deze bijeenkomsten willen we begin 2018 realiseren.
  2. We gaan bijeenkomsten organiseren in verschillende regio’s die gericht zijn op het versterken van de samenwerking binnen het brede maatschappelijke domein. Het gaat daarbij om thema’s zoals: arbeid als onderdeel van een Wmo zorgtraject. Of: hoe organiseer je een doorlopende lijn tussen dagbesteding en beschut werk.
  3. Wij bieden een aantal in arbeidsmarktregio’s samenwerkende bedrijven procesondersteuning aan. De wijze waarop we dat gaan doen, moeten we nog uitwerken, maar het idee is dat de ondersteuning aansluit bij verschillende initiatieven die er al zijn.

 

Planning vervolgactiviteiten

September 2017
Subsidieaanvraag van Cedris toegekend door SZW.

Oktober/november 2017
Contactpersonen informeren over vervolgproject en verzamelen van good practices.

Eerste kwartaal 2018
Bijeenkomsten organiseren in verschillende regio’s die gericht zijn op onderlinge kennisuitwisseling.

Tweede en derde kwartaal 2018
Bijeenkomsten organiseren in verschillende regio’s die gericht zijn op het versterken van de samenwerking binnen het brede maatschappelijke domein.

Tweede helft 2018
Procesondersteuning aan een aantal in arbeidsmarktregio’s samenwerkende bedrijven.