Sectorplan

Sociale werkbedrijven kunnen in 2015 aanspraak maken op een deel van een subsidie van € 30 miljoen van het Rijk. Met het indienen van een zogenoemd sectorplan bij Cedris maken alle SW-bedrijven in de 35 arbeidsmarktregio's aanspraak op deze sectorgelden.

Achtergrond

Sociale werkbedrijven kunnen anno 2015 aanspraak maken op een subsidie van 30 miljoen euro van het Rijk voor innovatie en transformatie van de sector. Omdat er is afgesproken dat hier voor eenzelfde bedrag aan co-financiering bij komt, bijvoorbeeld van gemeenten of uit fondsen, komt er in totaal 60 miljoen euro vrij voor vernieuwing in sociale werkbedrijven. Cedris heeft in overleg met de VNG en de sociale partners een kader gemaakt waarin staat uitgelegd waar het geld precies aan uitgegeven mag worden. Dit is door het ministerie van SZW vastgelegd in een regeling

Het totale budget wordt naar rato van het aantal SE’s verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s. Zo staat er voor regio’s met een bovengemiddeld aantal Wsw’ers een groter bedrag gereserveerd. Kijk hier welk bedrag beschikbaar is voor welke regio. Het kabinet vraagt de SW-bedrijven om in afstemming met de Centrumgemeenten, aanvragen in te dienen. De plannen worden op het niveau van arbeidsmarktregio door één of meerdere SW-bedrijven gemaakt. Uitgangspunt is dat alle SW-bedrijven aan minimaal één van de in te dienen plannen deelnemen.

Inhoudelijk zijn er drie mogelijkheden:

  1. Plannen om Wsw’ers, mensen die nog op de wachtlijst staan of de nieuwe doelgroep van de Participatiewet met behulp van trajecten verder te ontwikkelen of aan werk te helpen.
  2. Plannen waarmee de expertise van stafmedewerkers en begeleiders in de sociale werkbedrijven verder wordt ontwikkeld. Bijvoorbeeld door hen te trainen in het creëren van banen die geschikt zijn voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.
  3. Plannen om de infrastructuur van SW-bedrijven beter toe te rusten op de Participatiewet, bijvoorbeeld door op het niveau van de arbeidsmarkregio samen te werken op werksoorten, in de backoffice of de werkgeversdienstverlening.

Niet alleen nieuwe plannen kunnen ingediend worden, maar ook voor bestaande plannen die passen in de bovengenoemde doelen, kunnen aanvragen ingediend worden.

 

Stand van zaken

Op 15 september 2015 zijn alle sectorplannen ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De afgelopen maanden zijn de sectorplannen beoordeeld door zowel Cedris als de sociale partners, de VNG en het ministerie van SZW. In een veelvoud van de regio's heeft dat nog geleid tot aanpassingen van de plannen. Halverwege oktober 2015 liet het ministerie van SZW weten de 35 plannen goed te keuren.

De drie hoofdthema's van het toetsingskader langslopend, ontstaat het volgende beeld:

1. Activiteiten gericht op SW-medewerkers of werknemers Participatiewet

Activiteiten gericht op begeleiding van werk naar werk komen het meeste voor. In 31 van de 35 plannen.
Het zorgdragen voor voldoende passend werk komt even vaak voor als activiteiten gericht op begeleiding/werkfit maken van mensen (beide in 26 van de 35 plannen).

2. Activiteiten gericht op bevordering en ontwikkeling expertise medewerkers van de sociale werkbedrijven

Activiteiten gericht op bevorderen van kennisdeling, ervaringsuitwisseling en intervisie komen het meeste voor, 29 van de 35 plannen, gevolgd door het scholen van medewerkers tot jobcoaches met als doel het nog beter begeleiden van de SW-werknemers naar passende arbeid in 27 van de 35 plannen. 
In 23 van de 35 plannen wordt scholing op het terrein van functiecreatie genoemd met als doel het uitbreiden van de arbeidsmogelijkheden voor de SW-werknemers en eventuele andere werknemers.

Naast activiteiten in deze drie hoofdgroepen komen in de helft van de plannen tal van activiteiten voor die passen onder de kop bevordering van expertise of cultuurverandering, zoals trajecten gericht op certificeren loonwaardemeters, omgaan met agressie en professionaliseren van de werkgeversdienstverlening.

3. Activiteiten gericht op transformatie/innovatie van de regionale infrastructuur

Het vaakst genoemd zijn activiteiten gericht op het ontwikkelen van gezamenlijke nieuwe werkgeversdiensten, in 30 van de 35 plannen.
Het ontwikkelen en/of opzetten van een regionale detacheringsfaciliteit voor inzet brede doelgroep en/of het ombouwen van (onderdelen) van sociale werkbedrijven naar joint ventures of marktconforme (sociale) ondernemingen komt beiden in 22 van de 35 regio's aan de orde.
In 60% van de regio's gaat men aan de slag met het ontwikkelen en/of opzetten van toekomstbestendige vormen van intern/beschut werk.
In 14 van de 35 plannen komen andere activiteiten voor gericht op transformatie van de infrastructuur, denk daarbij aan fusie met sociale diensten, herinrichting/afstoten van gebouwen, bundeling van staffuncties, verbinden met regionale partners en ontwikkeling ICT ten behoeve van samenwerking in de regio.

Veel doelstellingen van de sectorplannen liggen in het verlengde van de doelstellingen uit het optimaliseringsprogramma van Cedris, in het bijzonder 'spoor 2'. Dat had als doel het verdienvermogen in de SW-branche te optimaliseren door regionaal beter met elkaar samen te werken.

Wat doet Cedris?

Een belangrijke rol bij het creëren en uitvoeren van de sectorplannen is weggelegd voor SW-contactpersonen uit de verschillende regio's. Cedris informeert hen en investeert in de bevordering van kennisdeling binnen het netwerk van SW-contactpersonen.

Cedris brengt in kaart welke activiteiten in welke regio's voorkomen en organiseert bijeenkomsten om de kennisuitwisseling bovenregionaal te bevorderen. Tijdens de uitvoering van de plannen maakt Cedris twee keer een kwalitatieve tussenrapportage en aan het einde van het traject een eindrapportage. Deze rapportages worden voorgelegd aan het ministerie van SZW.
 

Planning

1 juli 2015
Uiterste inleverdatum van sectorplannen (inclusief financiële onderbouwing) bij centrumgemeente voor aanvraag co-financiering.

1 juli – 1 september 2015
Indienen van sectorplannen bij Cedris voor inhoudelijke toets en afstemming (waar nodig).

15 september 2015
Sectorplannen gereed en budgetten toegekend.

December 2015
Uitkering van extra benodigde middelen via ministerie van BZK.

Januari 2016
Eerste evaluatiemoment, Cedris verzorgd eerste tussenevaluatie voor het ministerie van SZW.

September 2016
Tweede evaluatiemoment, Cedris verzorgt tweede tussenevaluatie voor het ministerie van SZW.

31 december 2016
Sectorplannen dienen uitgevoerd te zijn.

Januari 2017
Eindrapportage gemaakt door Cedris, gereed. Specifieke verantwoording van de beschikbaar gestelde financiën is niet nodig.