Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De banenafspraak houdt in dat er tot 2025 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden gerealiseerd. Alle werkgevers kunnen voor deze extra banen (=extra plaatsingen) zorgen.

De Banenafspraak kwam tot stand als onderdeel van het Sociaal Akkoord uit 2013 en ondersteunt de Participatiewet. De afspraak houdt in dat er tot 2025 125.000 garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking worden gerealiseerd,  totaal 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid.

In de afspraken is vastgelegd hoeveel banen er in de opbouw tot 2026 moeten worden gerealiseerd. Als het aantal banen niet gehaald wordt kan het kabinet besluiten een quotumheffing in te voeren. Voor het jaar 2017 moeten er in totaal 33.000 banen worden gerealiseerd, 10.000 banen bij de overheid en 23.000 banen in de marktsector.

Wie komt er in aanmerking voor de banenafspraak

De doelgroep voor de banenafspraak bestaat uit:

 • Mensen met een Wsw-indicatie
 • Wajongers met arbeidsvermogen
 • Mensen met een Wiw-baan of ID-baan
 • (Ex) Leerlingen uit het VSO en praktijkonderwijs
 • Mensen die onder de participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Doelgroepregister

Deze mensen komen bij het UWV in het zogenoemde doelgroepregister te staan. Mensen die onder de participatiewet vallen kunnen via verschillende wegen in het doelgroepregister worden opgenomen:

 • Via een beoordeling arbeidsvermogen door UWV:
  - op verzoek van de gemeente
  - op verzoek van de werkzoekende

UWV beoordeelt of iemand in staat is zogenoemde drempelfuncties uit te voeren. Dat is een functie die voorkomt op de Nederlandse arbeidsmarkt en een lichte belasting van iemand vraagt. Is iemand hiertoe niet in staat, dan behoort hij/zij tot de doelgroep.

 • Via de praktijkroute:  de gemeente beoordeelt op de werkplek met behulp van een gevalideerde loonwaardemethodiek  of de werkzoekende een loonwaarde heeft onder het WML. Als dat het geval is, valt de betreffende persoon in het doelgroepregister.

De sociale partners en gemeenten hebben afgesproken dat mensen op de Wsw-wachtlijst en Wajongers de eerste jaren voorrang krijgen bij het plaatsen op een baan.

 

Welke banen tellen mee voor de banenafspraak?

 • Een extra baan is een extra plaatsing op een reguliere baan van iemand van de doelgroep ten opzichte van 1 januari 2013.
 • Banen tellen mee als ze 25,50 uur per week bedragen. Kleinere banen tellen mee naar rato.
 • Detacheringen tellen óók mee. Ze tellen mee bij de sector (markt of overheid) waar ze feitelijk werken. Zij tellen dus niet mee bij de sector van hun formele werkgever (de uitlenende werkgever).
 • Ook (nieuwe) detacheringen van mensen met een Wsw-dienstbetrekking tellen mee.

Van belang bij de banenafspraak is dat hier alleen ‘macro’ of landelijk wordt geteld. Er wordt dus niet gekeken hoe individuele werkgevers presteren.


De aantallen te creëren banen over de jaren heen:

Jaar

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

struv

Overheid

3.0

6.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

Markt

6.0

14.0

23.0

31.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

100.0

100.0

 

In 2016 is voor het eerst beoordeeld of er extra banen in 2015 zijn gekomen. De cijfers over 2015 zijn als volgt:

 

Toename marktsector

Toename overheid

Totaal toename

Formele dienstverbanden

9.764

-/- 984

8.780

Inleenverbanden (WSW-detachering en uitzendwerk)

5840

6.437

12.277

Totaal

(doelstelling sociaal akkoord)

15.604

(6.000)

5.453

(3.000)

21.057

(9.000)

 

Uit deze éénmeting blijkt dat er eind 2015 21.957 banen zijn bijgekomen ten opzichte van 1 januari 2013. De marktsector en de overheid hebben beide de doelstelling over 2015 gehaald.

De tweede meting wordt begin juli 2017 verwacht.

Quotum

De quotumwet wordt geactiveerd als er onvoldoende extra banen per sector worden gerealiseerd. Het quotum geldt alleen voor werkgevers met 25 of meer werknemers. Als het quotum wordt ingevoerd, worden de eerste heffingen op zijn vroegst in 2018 opgelegd over 2017.

UWV beoordeelt dan op basis van een vergelijking van het doelgroepenregister met de polisadministratie of een bedrijf het quotumpercentage vervuld heeft. Hierbij is niet relevant of werknemers voor of na 1 januari 2013 in dienst zijn gekomen. Detacheringen en uitzendwerk bij de inlenende werkgever tellen sowieso mee.

Indien er een quotumtekort is, legt de Belastingdienst een quotumheffing op per niet vervulde baan.

Wat vindt Cedris?

Cedris ziet voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt veel meerwaarde in de banenafspraak. Niet alleen helpt het mensen met een WSW-indicatie om bij reguliere werkgevers te kunnen werken, ook verbetert het perspectief op een betaalde baan voor mensen in de participatiewet.  Dit gaat niet vanzelf. Over het algemeen zijn er aanpassingen nodig in het werk of werkproces om mensen met een beperking succesvol aan de slag te helpen. Die begeleiding en ontzorging van de werkgever moet geboden kunnen worden. De in de afgelopen decennia door Sw-bedrijven ontwikkelde kennisinfrastructuur is daarvoor onontbeerlijk.

Cedris wil graag dat alle werkgevers op hun eigen manier bijdragen aan het realiseren van de baanafspraak. Naast een dienstverband, kan dat ook via detacheringscontracten.  Een volgende stap is om ook inkoop van diensten en producten mee te laten tellen. Een bedrijf kan ook bijdragen aan werkgelegenheid door er bewust voor te kiezen catering, groen, schoonmaak of inpakwerk te laten doen voor bedrijven die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Cedris vindt het belangrijk dat het doelgroepregister en het ‘tellen’ zo weinig mogelijk rompslomp en belemmeringen opleveren voor werkgevers en gemeenten. Tijd, geld en moeite moet vooral gaan zitten in het daadwerkelijk realiseren van een match met de werkgever.

Wat doet Cedris?

Cedris informeert het ministerie, de Werkkamer en de Tweede Kamer over de consequenties van de voorgenomen afspraken en de uitvoering daarvan. Cedris zoekt daarbij de samenwerking met VNG, Divosa en de werkgevers.

Cedris werkt nauw samen met Locus Netwerk om nationale werkgevers te informeren en enthousiasmeren over werken met mensen met een arbeidsbeperking.

Cedris informeert haar leden continu over de laatste ontwikkelingen rondom de participatiewet en ontwikkelt kennisproducten om de uitvoering van de participatiewet en de banenafspraak te verbeteren.  

In februari 2017 zijn pilots gestart om inkoop van diensten te laten meetellen voor de Quotumwet. Cedris heeft zitting in de begeleidingsgroep.

Voor meer en uitgebreide informatie:

Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (zomer 2017)ACHTERGROND

Persberichten
04-07-2017Werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking staat onder druk
Nieuws van Cedris
26-04-2017Stijging aantal garantiebanen neemt fors af
20-04-2017Meetellen inleenconstructies quotum garantiebanen
30-03-2017Programmaraad verspreidt tips en tools voor het vergroten van het werkgeversnetwerk
28-02-2017Kennisdocumenten Banenafspraak, Participatiewet, beschut werk aan de actualiteit aangepast
14-02-2017WerkWeek ‘Matchen op werk’ voor de aanpak van jeugdwerkloosheid; duizenden banen voor kwetsbare jongeren
10-02-2017Landelijke Dag van de Duizend Voorbeelden – een schouderklopje voor ondernemers
03-02-2017Terugblik webinar over de Praktijkroute
03-02-2017Regionale trendrapportage banenafspraak - derde kwartaal 2016
26-01-2017Voorinschrijving Praktijkdagen 2017
19-01-2017Tweede Verzamelbrief 2016 verschenen
19-01-2017Vernieuwde rekentool Loonkostensubsidie
12-01-2017Webinar Praktijkroute op 31 januari 2017
12-01-2017Werk en inkomen: welke regels zijn veranderd per 1 januari 2017?
08-12-2016Factsheets banenafspraak per regio
08-12-2016Participatiewet en inclusieve arbeidsmarkt vertraagt
15-09-2016Inspectie SZW vreest dat banenafspraak niet gehaald wordt
08-09-2016Leernetwerk Banenafspraak in september van start
08-09-2016Vragen en antwoorden over de éénmeting banenafspraak
01-09-2016CBS: arbeidsgehandicapten vaker inactief op arbeidsmarkt dan resultaat banenafspraak suggereert
09-06-2016Eerste bijeenkomst lerend netwerk Banenafspraak
03-06-2016Wie valt er in het doelgroepregister?
02-06-2016Nieuw E-magazine Samen voor meer Banen helpt werkgevers bij invulling Banenafspraak
02-06-2016Voor succesvolle aanpak werkloosheid is nieuw sociaal contract noodzakelijk
02-06-2016Start campagne arbeidsmarktdiscriminatie
Vragen en antwoorden werkgever over banenafspraak en quotum (kennisdocument SZW, oktober 2015)
Staatssecretaris Klijnsma: aanpassing regels loonwaardebepaling en toegang doelgroepregister, 27 november 2015
Een pleidooi van Cedris, Social Enterprise, PSO Nederland en Vebego voor erkenning van sociale ondernemingen en de mogelijkheid om sociaal inkopen mee te laten tellen voor het quotum
Werkt. over het doelgroepregister