3-11-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Aanbevelingen Inspectie SZW: 'Werk aan de ... uitvoering'

“In de 35 arbeidsmarktregio’s wordt steeds beter samengewerkt. Maar op uitvoerend niveau krijgt de samenwerking met werkgevers en de samenwerking tussen gemeenten en UWV nog onvoldoende vorm.”

De Inspectie SZW volgde in hoeverre UWV en gemeenten in de regionale samenwerking de afgelopen jaren invulling gaven aan de gecoördineerde aanpak werkgeversdienstverlening.

"Alle inzet op bestuurlijk, management en uitvoerend niveau zou gericht moeten zijn op ‘de kortste weg naar (arbeids)participatie’: het stimuleren en faciliteren van werkgevers en uitkeringsgerechtigden om hun belang effectief te behartigen. Met de huidige inspanningen wordt onvoldoende effect bereikt." Dit oordeelt de Inspectie die daardoor gevaar ziet voor het realiseren van de doelstellingen van de Participatiewet en de banenafspraak. De inspectie dringt aan op een krachtige impuls om de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren. Bij de uitvoering van de werkgevers- en werkzoekendendienstverlening moet eigenaarschap en regie getoond worden.

Op regionaal niveau is een meer activerende, integrale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken op regionaal niveau gewenst. Op uitvoerend niveau is steeds vaker sprake van samenwerkingsafspraken. Maar tegelijkertijd werken die onvoldoende door in de dagelijkse uitvoeringspraktijk en in de resultaten. Bestuurlijke samenwerkingsafspraken in de regio vereisen een betere doorwerking naar de uitvoeringspraktijk. De kwaliteit daarvan moet worden versterkt.

De Inspectie beoogt met deze rapportage bij te dragen aan een betere kwaliteit en effectiviteit van samenwerken en handelen van partijen in de uitvoeringspraktijk in de 35 arbeidsmarktregio’s. Dit is, zo adviseert de inspectie, onder meer te bereiken via:

  • Realisatie van hechte, duurzame samenwerking met grote groepen werkgevers op basis van gezamenlijke vraaggerichte dienstverlening: verbetering van de kwaliteit van de uitvoering van de werkgeversdienstverlening;
  • Effectieve doorwerking van de samenwerkingsafspraken van de bestuurlijke naar de uitvoeringspraktijk: eigenaarschap, daadkracht, sturing, monitoring;
  • Betere benutting arbeidsmarktkansen door o.a. vroegtijdig inspelen op (toekomstige) personeelstekorten, afspraken met werkgevers over o.a. scholing en duurzame inzetbaarheid, enz;
  • Terugdringen van discontinuïteit in de bestuurlijke en de uitvoeringspraktijk;
  • Versterking van de kennis- en informatiefunctie.

De bewindslieden van SZW Asscher en Klijnsma pakken deze aanbevelingen op in de uitgebreide Kamerbrief waarmee de rapportage wordt aangeboden. De brief bevat

  • een analyse van de opgave om de mismatch op de arbeidsmarkt te reduceren;
  • een weergave van hoe matchen op werk in de regio’s op dit moment gaat, inclusief de belangrijkste bevindingen van de Inspectie SZW;
  • de belangrijkste uitgangspunten voor het verbeteren van matchen op werk;
  • actuele initiatieven en acties ter verbetering van matchen op werk;
  • de ambitie van het ministerie om samen met de landelijke partners en de arbeidsmarktregio’s een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen om matchen op werk duurzaam te verbeteren zodat meer mensen kunnen participeren op de arbeidsmarkt.

Bron: Kamerbrief ‘Matchen op werk in de arbeidsmarktregio’, 26 oktober 2016; bericht Inspectie SZW, 27 oktober 2016 (met link naar voorliggende onderzoeken 2014-2015); reactie VNO-NCW, 31 oktober 2016; bericht Opnaarde100000.nl, 28 oktober 2016.