28-04-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Akkoord Rijk en sociale partners biedt oplossing voor Transitievergoeding en Inhoudingsverbod minimumloon

Succesvolle lobby Cedris - oplossingen in zicht voor Transitievergoeding en Wet Aanpak Schijnconstructies.

Het kabinet heeft naar aanleiding van de afspraken tussen sociale partners in de Stichting van de Arbeid wijzigingen voorgesteld aan de Tweede Kamer rond de uitvoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Een van de wijziging lost voor de sociale werkbedrijven de extra kosten die zij moeten maken vanwege de Transitievergoeding gedeeltelijk op. Het uitkeren van een Transitievergoeding bij ontslag is per 1 juli 2015 verplicht. Werknemers van wie na twee jaar ziekte het dienstverband wordt ontbonden houden hun recht op de Transitievergoeding. Wel zal deze voortaan door UWV aan de werkgever worden vergoed. Dit wordt gedekt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De premie die werkgevers daarvoor betalen gaat daardoor wel omhoog. Voor situaties van ontslag vanwege ondergrensindicatie en ontslag om dringende redenen blijft Cedris in overleg met het ministerie.

Een andere afspraak in het akkoord betreft het in twee stappen afschaffen van het minimumjeugdloon vanaf 21 jaar.

Verder wordt het inhoudingsverbod op de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), een extra halfjaar uitgesteld tot 1 januari 2017. Minister Asscher gaat, mede dankzij inspanningen van Cedris, uitzonderingen maken op het inhoudingenverbod op het Wettelijk minimumloon. Mede naar aanleiding van de aangenomen motie Mulder is het afgelopen halfjaar ambtelijk overlegd over die uitzonderingen. Cedris nam daaraan ook deel en heeft gepleit voor een structurele oplossing. Het overleg gaat vruchten afwerpen: voor onder meer sociale werkbedrijven blijft het mogelijk hun medewerkers te ondersteunen om hun uitgaven goed te organiseren. Er komt een uitzondering op het inhoudingsverbod voor arbeidsbeperkte werknemers zoals werknemers in de sociale werkvoorziening. Voor hen mag de werkgever inhoudingen op het loon toepassen voor huisvestingskosten, nominale premie zorgverzekering, kosten voor nutsvoorzieningen en gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

Nu Wsw-werkgevers de belangrijkste vaste lasten voor medewerkers die dat nodig hebben, kunnen (blijven) betalen verkleint dit de kans aanzienlijk dat zij schulden krijgen en uiteindelijk in de schuldhulpverlening of schuldsanering belanden.

Bron: Kamerbrieven 21 april en 21 april 2016; Bericht Stichting van de Arbeid, 21 april 2016; Nieuwsbericht Rijksoverheid, 21 april 2016; bericht Flexmarkt, 22 april 2016; Kamerbrief, 28 april 2016; bericht Rendement, 21 april 2016; bericht Rendement, 21 april 2016; bericht Rendement, 21 april 2016. Zie ook Kamerbrief monitoring WAS, 5 juli 2016.