29-06-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Algemeen Overleg Participatiewet: Klijnsma kondigt verplichting beschut werk aan

Staatssecretaris gaat ook serieus werk maken van de praktijkroute

Voorafgaand aan het Algemeen Overleg van 29 juni heeft staatssecretaris Klijnsma twee Kamerbrieven gestuurd. Die zijn een vervolg op de Kamerbrief van 29 april (zie eerder bericht) en gaan onder meer in op:

Beschut werk

Als bijlage wordt het vervolgonderzoek naar beschut werk van de Inspectie SZW meegestuurd. Hieruit blijkt dat gemeenten ook mét de aangekondigde stimuleringsmaatregelen onvoldoende beschut werk aanbieden en vaker kiezen voor alternatieven. De staatssecretaris besluit daarom om gemeenten wettelijk te verplichten beschutte werkplekken aan te bieden. Ook wil zij mogelijk maken dat – net als voorheen bij de Wsw – inwoners zélf een advies beschut werk bij UWV kunnen aanvragen. Bovendien zegt Klijnsma, mede op basis van de bovenregionale bijeenkomsten beschut werk van de Programmaraad, toe het beoordelingsproces én de –criteria voor beschut werk samen met UWV, gemeenten en andere betrokken partijen te bekijken op mogelijke verbeteringen.  

Invoering van de verplichting betekent ook dat de herbezettingsvoorwaarde bij de komende éénmeting van de banenafspraak niet wordt toegepast (en op termijn vervalt) en dat alle nieuwe Wsw-detacheringen meetellen.

In de brief die Cedris voor het Algemeen Overleg heeft gestuurd steunt Cedris de plicht tot het aanbieden van beschut werk. Maar dit moet dan wel gepaard gaan met voldoende geld voor gemeenten én een betere doelgroepbepaling voor wie op beschut werk is aangewezen.

Praktijkroute doelgroepregister

De door Cedris en de VNG bepleite praktijkroute als toegang tot het doelgroepregister wordt in proeftuinen onderzocht. Bij positieve resultaten zal Klijnsma die wettelijk verankeren.

Wsw-budgetten

Over de door VNG en Cedris geuite zorgen over de alarmerende Wsw-budgetontwikkeling zegt Klijnsma toe dat zij de komende maanden met hen gezamenlijk de meerjarencijfers en de aannames bij de verdeling goed tegen het licht gaat houden.

SER-verkenning sociale infrastructuur in de arbeidsmarktregio’s

Er ontstaan diverse vormen van infrastructuur bij de inzet van de instrumenten die op grond van de Participatiewet aanwezig zijn. De staatssecretaris liet de SER onderzoeken wat een arbeidsmarktregio minimaal nodig heeft om kwetsbare groepen naar en in werk te ondersteunen. De SER doet enkele richtinggevende aanbevelingen, onder meer over nieuwe toekomstperspectieven voor SW-bedrijven. De staatssecretaris steunt de aanbeveling van de SER dat SW-bedrijven samen met andere partijen een belangrijke rol houden in de regionale sociale infrastructuur. Niet alleen voor de huidige Wsw-werknemers, maar ook voor het realiseren van de banenafspraak en de nieuwe voorziening beschut werk.

De SER neemt waar dat beleidskeuzes van gemeenten tot allerlei oplossingen leiden. SW-bedrijven spelen daarbij een belangrijke rol. Klijnsma roept gemeenten op te borgen dat zij samen met andere partners in de regio kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt adequaat helpen. Klijnsma ondersteunt het advies van de SER dat elke regio de – ook door Cedris aanbevolen – onderling samenhangende functionaliteiten en instrumenten organiseert en goed borgt. Daarmee kan het benodigde maatwerk worden geboden aan werkzoekenden én werkgevers. Centrumgemeenten kunnen daartoe hun regionale regierol benutten, aldus de brief.

 

Mede naar aanleiding van moties en verzoeken uit de Kamer gaat Klijnsma ook in op:

Matching en selectie (potentiële) kandidaten Banenafspraak

Om werkgevers direct in – geanonimiseerde – klantprofielen van het UWV naar geschikte kandidaten te laten zoeken wordt een ‘kandidatenverkenner’ ontwikkeld. Ook kunnen zij sinds kort zelf checken wie er in het doelgroepregister staat (zie eerder bericht). Ook kunnen personen die onder de banenafspraak vallen en een cv op werk.nl hebben, zelf aangeven tot de doelgroep te behoren zodat zij voor werkgevers vindbaar zijn. Het is, aldus de staatssecretaris, daarom belangrijk dat gemeenten en UWV bevorderen dat de kandidaten hun cv op werk.nl plaatsen. Het streven is om eind dit jaar 57.500 klantprofielen in SONAR beschikbaar te laten zijn en dat het aandeel van de gemeentelijke doelgroep daarin flink toeneemt. De Programmaraad ondersteunt hierbij.

Begeleiding van mensen met een visuele beperking naar betaald werk

De staatssecretaris vindt naar aanleiding van signalen uit de regio Ermelo/Nunspeet dat een landelijke aanpak nodig is om opgebouwde expertise rond arbeidstoeleiding van mensen met een visuele beperking te borgen. Op basis van een analyse door Proson en Stichting Bartiméus wordt in samenwerking met SBCM in drie arbeidsmarktregio’s een pilot uitgevoerd.

Bron: Kamerbrief Participatiewet en banenafspraak, 24 juni 2016; Kamerbrief diverse onderwerpen Participatiewet, 24 juni 2016.