27-06-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Cedris dringt aan op verbeteringen Participatiewet

Job Cohen: "Beschut werk moet voor de kwetsbaarste groep in alle gemeenten beschikbaar zijn, maar wèl onder de juiste randvoorwaarden"

Deze week spreekt de Tweede Kamer over de moeizame voortgang van de Participatiewet. Cedris bepleit in een brief aan de woordvoerders een aantal verbeteringen. Een aantal daarvan krijgt inmiddels steun van de staatssecretaris. Zo kan de aankondiging om gemeenten te verplichten tot het aanbieden van beschut werk rekenen op steun van Cedris. "Voor de kwetsbaarste groep op de arbeidsmarkt is dit de enige manier om betaald werk te verrichten. Daarom moet beschut werk in alle gemeenten beschikbaar zijn, maar wel onder de juiste randvoorwaarden", aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris.

Alleen een verplichting volstaat namelijk niet. Gemeenten moeten ook voldoende geld krijgen om de banen structureel te kunnen invullen en op een eenvoudige manier kunnen bepalen wie voor beschut werk in aanmerking komt.

Job Cohen: "De financiële risico’s zijn een ernstig punt van zorg. Een beschutte werkplek is een vaste baan, maar een deel van de beschikbaar gestelde middelen is niet structureel. Dat betekent dat gemeenten in de toekomst tekortkomen op het invullen van deze werkplekken. We roepen de staatssecretaris op om beschut berk financieel haalbaar te maken en om flink te snoeien in de bureaucratie rond de keuring. Gemeenten moeten bovendien meer ruimte krijgen om zélf te bepalen wie voor beschut werk in aanmerking komt".

Rijksbezuiniging pakt te fors uit

Cedris brengt ook indringend een nieuw financieel probleem onder de aandacht van de Tweede Kamer. De bezuiniging op het budget van de oude WSW blijkt bijna 40% sneller te gaan dan met gemeenten en de sector is afgesproken. Dit levert alleen al in de komende drie jaar een extra tekort op van ruim 120 miljoen euro. Bij de invoering van de Participatiewet blijkt het Rijk van te optimistische aannames te zijn uitgegaan. De uitstroom van mensen uit de WSW daalt minder snel dan is ingeschat. Het gevolg is dat met hetzelfde landelijk beschikbare budget jaarlijks veel meer arbeidsplaatsen moeten worden bekostigd. Job Cohen: "De rekening hiervoor wordt nu bij de gemeenten gelegd. Dat kan niet en moet worden gerepareerd".

Praktijkroute wordt mogelijk wet

Met de aankondiging van de staatssecretaris om de praktijkroute wettelijk mogelijk te maken wordt een belangrijke wens van Cedris gehonoreerd. Al geruime tijd hebben we een pleidooi gehouden om mensen die in de praktijk hebben getoond niet in staat te zijn het WML te verdienen toe te laten tot het doelgroepregister van de banenafspraak.

Inkoop moet meetellen

Tenslotte vraagt Cedris aandacht voor de wens om de inkoop van diensten en producten bij sociale ondernemingen en SW-bedrijven mee te tellen voor de banenafspraak. Job Cohen: "De staatssecretaris erkent dat dit tot meer banen leidt. Dan moeten mogelijke technische belemmeringen niet in de weg staan.  Anders worden kansen gemist om meer mensen met arbeidsbeperkingen bij werk in te schakelen". Cedris heeft hiervoor voorstellen gedaan.