10-01-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

De rol van gemeenten bij arbeidsvoorwaarden beschut werk

Van Ark: het is aan gemeenten om hier samen met de sociale partners over te besluiten. Veel gemeenten schakelen bij de uitvoering van de Participatiewet (waaronder beschut werk) de infrastructuur van de sociale werkbedrijven in.

Op verzoek van enkele Kamerleden (SP, PVV) zet staatssecretaris Van Ark in een Kamerbrief uiteen hoe het zit met de rol van gemeenten en de rechtspositie bij beschut werk.

Van Ark benadrukt dat met de invoering van de Participatiewet is beoogd meer mensen met een beperking zoveel mogelijk te laten werken bij reguliere werkgevers. Dat geldt ook voor mensen die voorheen in aanmerking zouden komen voor een Wsw-dienstbetrekking. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk mensen naar een arbeidsplaats bij een reguliere werkgever toe te leiden. Waar dat niet mogelijk is kunnen gemeenten mensen plaatsen in een beschut werkplek, waarin de begeleiding en aanpassing van de werkplek zijn georganiseerd. Met ingang van 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht beschut werkplekken aan te bieden, op basis van de behoefte.

De Participatiewet bepaalt alleen dat er bij beschut werk altijd sprake is van werk in een dienstbetrekking. De wet zegt niets over de arbeidsvoorwaarden waaronder deze mensen aan het werk gaan. Het is aan sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties i.c. vakbonden en de VNG) om afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden voor beschut werkenden. De VNG wil eerst meer onderzoek (laten) verrichten naar onder meer de precieze omvang van de doelgroep en de budgettaire consequenties. De staatssecretaris geeft aan dat zij openstaat voor het door de VNG aangekondigde gesprek over de arbeidsvoorwaarden aan de onderkant van de arbeidsmarkt – zie eerder bericht.

Ook geeft zij aan dat het artikel in Trouw – zie eerder bericht – ten onrechte de indruk wekt dat de Participatiewet tot doel had de SW-bedrijven af te schaffen. Wel wordt de Wsw-populatie steeds kleiner. Het is, aldus Van Ark, aan gemeenten om te bepalen welke rol deze bedrijven in de toekomst kunnen gaan spelen. In de praktijk benutten veel gemeenten de bestaande infrastructuur van de Sw-bedrijven voor de brede uitvoering van de Participatiewet. Onder meer door er nieuw beschut werkplekken te organiseren, of om het sociaal werkbedrijf mensen te laten leiden naar - en begeleiden op - een plek bij een reguliere werkgever.

Bron: Kamerbrief, 19 december 2017.