25-10-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Derde SZW Verzamelbrief aan gemeenten van 2017 verschenen

Staatssecretaris Klijnsma tekende haar laatste Verzamelbrief aan de gemeenten. Daarin weer tal van onderwerpen binnen het domein werk en inkomen.

In de brief leest u onder meer nieuws over:

 • Project 'Ingeschakeld': samenwerking pro en vso scholen, werkgevers en gemeenten voor soepele overgang naar werk van leerlingen – zie ook eerder bericht, Het Projectplan 'Ingeschakeld' is bij de Verzamelbrief gevoegd. Één van de eerste zichtbare stappen van project is het organiseren van drie regionale bijeenkomsten, om het veld van werkgevers, scholen en gemeenten te informeren over het project en de aanwezige behoeften naar samenwerking te verkennen. Deze bijeenkomsten vinden dit najaar plaats:

- 22 november in regio Midden;
- 23 november in regio Zuid;
- 29 november in regio Noord. Meer informatie volgt via het ministerie.

 • Subsidieoproep derde ronde kennisprogramma Vakkundig aan het werk
  Gemeenten kunnen nog tot 30 november een subsidieaanvraag indienen. In deze derde subsidieronde gaat het om twee programmalijnen: methodisch werken en integraal werken.

o   Bij de lijn integraal werken gaat het om het vergroten en bundelen van kennis over effectieve werkwijzen om met verschillende professionals de meervoudige problematiek van cliënten te adresseren en adequate dienstverlening te bieden. Belangrijk doel is om de samenwerking tussen professionals van verschillende domeinen te concretiseren en om gezamenlijk te leren.

o   Bij de lijn methodisch werken gaat het om effectieve interventies ter bevordering van methodisch werken in de gemeentelijke uitvoering. Methodisch werken betekent doelgericht handelen op basis van een binnen de beroepsgroep geaccepteerde methodiek, waarbij de effectiviteit van de methode zoveel mogelijk op bewijs is gebaseerd.

Voor een beschrijving van de programmadoelstellingen, programmalijnen en de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag kunt u terecht op de website van ZonMw.

 • Positief advies beschut werk, maar nog geen beschut werkplek? - zie eerder bericht.

 • Oproep aan gemeenten: aanvragen herindicatie Wsw-ers - zie eerder bericht
  In de afgelopen periode is gebleken dat voor veel Wsw-ers de indicatietermijn is verlopen, waarna geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om een herindicatie bij het UWV aan te vragen. Daarmee beschikken deze mensen niet meer over een geldige indicatie en komen om die reden niet meer in aanmerking voor opname in het doelgroepregister voor de banenafspraak. SZW en UWV achten dit niet wenselijk. Volgens de Wsw is het college verantwoordelijk voor het aanvragen van een herindicatie. SZW roept gemeenten op voor de Wsw-ers van wie de indicatietermijn inmiddels is verlopen een herindicatie bij het UWV aan te vragen. Met het UWV is afgesproken dat zij deze aanvragen in behandeling nemen. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente de indicatietermijn van Wsw-ers met een geldige Wsw-indicatie goed in de gaten houdt, zodat zij op tijd een herindicatie bij UWV kan aanvragen.
 • Opvragen loonstroken bij werkgevers in verband met loonkostensubsidie
  Praktijkvraag: Kunnen gemeenten deze loonstroken opvragen voordat zij de loonkostensubsidie uitbetalen? Hoe verhoudt dit zich tot de Wet bescherming persoonsgegevens? Zie ook bericht OVAL, 1 november 2017.

  Hoewel gemeenten in het kader van de Participatiewet bevoegdheden hebben gekregen om informatie te mogen ontvangen, - zelfs als het gaat om persoonsgegevens – waarbij gemeenten bij het informatieverzoek wel moeten motiveren waarom zij de informatie nodig hebben, vindt Klijnsma het overleggen van loonstroken niet altijd nodig. De gemeente zou die informatie ook moeten kunnen krijgen van de werknemer. Een werknemer kan een werkgever ook toestemming geven om gegevens over hem of haar aan een gemeente door te geven.

 • Eenmalige gegevenslevering doelgroepregister – zie eerder bericht,

Lees meer over deze en andere onderwerpen in de Verzamelbrief SZW, 25 oktober 2017.