5-01-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Derde Verzamelbrief 2015 verschenen

Oproep aan gemeenten en uitvoerders: vermijd fouten in de statistieken. Fouten hebben nadelige gevolgen voor banenafspraak en budgetverdeling

In de vlak voor de kerst verschenen brief onder meer aandacht voor:

  • Oproep kwaliteitsverbetering statistiek Participatiewet (Statistiek Re-integratie Gemeenten, SRG) en de Wsw-statistiek. Dit is belangrijk omdat deze statistieken tegenwoordig worden gebruikt voor de budgetverdeling. Ook moet het aantal Wsw-gedetacheerden kloppen omdat aan de hand van dit statistiek-kenmerk de uitvoering van de banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten wordt geteld.
    Het afgelopen jaar klopte het beeld dat statistieken gaven niet met de werkelijkheid, zo schrijft Klijnsma. “Fouten in de statistiek kunnen leiden tot grote (financiële) consequenties - zowel voor gemeenten als het rijk - en bij de banenafspraak voor werkgevers”;
  • Uitwerken afspraken om Participatiewet en banenafspraak te vereenvoudigen. Deze afspraken zijn 25 november 2014 gemaakt met de besturen van Stichting van de Arbeid, VNG en UWV (zie eerder bericht). Deze vereenvoudiging kan niet direct ingaan omdat de wet- en regelgeving nog moeten worden aangepast. Voor de afspraak dat leerlingen van het VSO-onderwijs zonder een beoordeling door het UWV kunnen worden opgenomen in het doelgroepregister is momenteel een AMvB in voorbereiding. Die kan naar verwachting voorjaar 2016 in werking treden. De andere maatregelen (zoals de forfaitaire loonkostensubsidie van 50% WML in het eerste half jaar van het dienstverband en de flexibele termijnen voor de loonwaardemeting) vergen een wetswijziging. Dit kan daardoor niet eerder dan de eerste helft 2017 ingaan;
  • Gelijkblijvende vergoeding van werkgeverslasten bij loonkostensubsidie (zie eerder bericht);
  • Openstelling eerste subsidieronde kennisprogramma Vakkundig aan het werk;
  • Wetsvoorstel harmonisatie instrumenten Participatiewet. Deze is aanvaard door de Eerste Kamer en is daa

 

Bron: Verzamelbrief SZW, 23 december 2015; zie ook bericht Binnenlands Bestuur, 4 januari 2016; Bericht Divosa, 7 januari 2016.