9-08-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Eerste SZW Verzamelbrief aan gemeenten van 2017 verschenen

Het Ministerie licht de gemeenten via deze Verzamelbrief in over talrijke onderwerpen binnen het domein werk en inkomen.

Onder meer leest u daarin over:

  • Experimenteren regelluwe bijstand. Zes van de 25 gemeenten die maximaal kunnen deelnemen hebben met succes een verzoek ingediend. In een Kamerbrief medio juli meldt Klijnsma dat de aanvragen van Utrecht en Amsterdam niet aan de voorwaarden voldoen omdat de tegenprestatie niet in hun verordening is opgenomen. Zie ook bericht Binnenlands Bestuur, 20 juli.
  • Ondersteunen naar werk van nieuwe lichting schoolverlaters VSO/Pro. De staatssecretaris roept gemeenten op deze groep, in overleg met de scholen, goed in beeld te krijgen en hen passende ondersteuning te bieden. Het gaat om een groep die na aanmelding bij UWV, zonder nader onderzoek in het doelgroepregister wordt opgenomen. Ook kunnen zij zich, net als iedereen, zelf aanmelden voor een advies beschut werk. Op 10 juli is het startsein gegeven voor het project ‘Ingeschakeld’. Dit naar aanleiding van gebleken behoeften tijdens de bovenregionale bijeenkomsten van de Programmaraad en de bijeenkomsten "Schakelen van school naar werk" en op initiatief van organisaties van het VSO- en Pro-onderwijs. Via dit project wordt gewerkt aan het verbinden van VSO en Pro scholen met werkgevers en gemeenten.
  • Kennisdocumenten Programmaraad. In samenwerking met het ministerie zijn deze in februari en maart geactualiseerd;
  • Verantwoordelijkheid voorzieningen bij beschut werk van mensen met UWV-uitkering (zie eerder bericht);
  • Wet aanpak schijnconstructies: Extra uitzondering voor arbeidsbeperkte werknemers op het inhoudingenverbod. De Cedris-lobby voor uitbreiding van de uitzondering op het inhoudingsverbod van werknemers die het WML verdienen heeft succes gehad. Per 1 juli 2017 is de uitzondering uitgebreid met premies van de aanvullende zorgverzekering en geldt die ook voor gezinsleden. De extra uitzondering is op 1 juli in werking getreden (Staatsblad 2017, 270);
  • Premiekortingen, LIV en loonkostensubsidie calculator (zie eerder bericht);
  • Jaarrapport Wsw-statistiek 2016; Zie eerder bericht

  • Matchen op Werk (zie eerder bericht). Het ministerie wil arbeidsmarktregio’s die een stap verder willen zetten, vraaggericht en op maat ondersteunen bij het versterken van gecoördineerde werkgeversdienstverlening. Tot 15 oktober kunnen arbeidsmarktregio’s een ondersteuningsaanvraag indienen. Klik hier voor meer informatie.

 

Bron: bericht Rijksoverheid, 14 juli 2017.