14-12-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Ervaringen en resultaten van de Participatiewet tot nu toe

Op grond van de ervaringsonderzoeken ontstaat een steeds beter beeld van de werking van de Participatiewet in de praktijk. Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Kamer over de resultaten. Zij geeft een eerste reactie op de uitkomsten en op de afspraken in het Regeerakkoord.

Op drie momenten vanaf de inwerkingtreding worden de ervaringen met de Participatiewet gemeten. In 2015 vond de eerste meting plaats via een reeks ervaringsonderzoeken. De Kamer ontving onlangs het resultaat van de tweede meting (2017). Er is onderzoek gedaan onder werkgevers (door Berenschot), gemeenten (door CenterData), klanten (door Inspectie SZW) en cliëntenraden (door CenterData).

In bijlagen bij de aanbiedingsbrief

  • worden de resultaten van de onderzoeken geanalyseerd via het conceptueel model van ‘matchen op werk: werkzoekenden- als werkgeversdienstverlening (’kennen’, ‘bereiken en activeren’ en ‘ondersteunen’) en de uiteindelijke match;
  • staan cijfers over onder meer het bijstandsvolume, het gebruik van voorzieningen en uitstroom uit de bijstand met inzet van een voorziening, volume Wsw en Wajong;
  • maakt CBS stromen in de sociale zekerheid inzichtelijk gemaakt: verplaatsing uitkeringslasten van het gemeentelijke naar het UWV-domein, welk aandeel van de gestarte banen van personen vanuit de Participatiewet mondt uit in een WW- of ZW-uitkering?

 

In de aanbiedingsbrief geeft de staatssecretaris een eerste duiding van het Regeerakkoord waar het gaat om werken met een beperking – zie ook eerder bericht. Bij de uitwerking van de afspraken staat voor Van Ark voorop dat werken moet lonen; mensen moeten erop vooruit gaan ten opzichte van de uitkering. De staatssecretaris kondigt aan dat zij de komende periode de voorstellen verder gaat uitwerken in nauw overleg met betrokken partijen. Nog vóór de begrotingsbehandeling van SZW (week van 18 december) volgt een eerste brief aan de kamer over de voorgenomen vervanging van loonkostensubsidie door loondispensatie.

Bron: Kamerbrief, 8 december 2017; Divosa, 14 december 2017.