26-01-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Factsheet Arbeid en psychische aandoeningen; bevordering samenwerking via 35 Werkateliers

Expertvisie op betere beeldvorming actievere betrokkenheid werkgevers. Vooraankondiging regionale Werkateliers

Mensen met ernstige psychische klachten willen net als ieder ander graag werk hebben en meedoen op de arbeidsmarkt. Maar wat weten we eigenlijk van hun positie op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden om die te verbeteren? Het Trimbos-instituut en het VU Medisch centrum hebben de kennis hierover op een rij gezet.
Diverse onderzoeken hebben bevestigd dat de arbeidsmarktpositie van mensen met ernstige psychische aandoeningen achterblijft. Hooguit één op de vijf heeft regulier betaald werk. Degenen die werken hebben nog veel wensen ter verbetering. Vaak functioneren zij minder goed op hun werk dan andere werknemers. 

Geraadpleegde experts denken dat de arbeidsparticipatie van mensen uit de doelgroep verbetert wanneer beeldvorming over mensen met psychische problemen bij het publiek verandert en er meer acceptatie komt. Ook werkgevers moeten actief betrokken worden bij integratie. Cruciaal is ook dat beroepsmatige samenwerking wordt verbeterd. Daarbij moet de werknemer zelf meer centraal gesteld worden en de diverse betrokken beroepsgroepen betere en bestendiger afstemming nastreven. 

Deze en andere bevindingen vindt u in de Factsheet Arbeid en psychische aandoeningen en in de uitgebreide  Eindrapportage Kennissynthese arbeid en ernstige psychische aandoeningen.

Volgende week vindt een bestuurlijke bijeenkomst plaats over de re-integratie van mensen met een psychische aandoening. In de periode erna worden er in 35 arbeidsmarktregio’s 'Werkateliers' georganiseerd waar professionals van alle partijen, cliënten en werkgevers de werkwijze en samenwerking concreet vorm gaan geven.

Cedris werkt hierin samen met de Programmaraad, VNG, UWV en GGZ-Nederland. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen dan kunt u contact opnemen met: Rozemarijn van Seventer, GGZ Nederland: RvSeventer@ggznederland.nl  

Bron: Bericht Trimbos-instituut, 6 januari 2016.