7-07-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Forfaitaire loonwaarde van 50% kan vanaf nu worden toegepast

Wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak ingediend.

Enige tijd geleden kondigde staatssecretaris Klijnsma verdere vereenvoudigingen van de Banenafspraak en de Participatiewet aan (zie eerder bericht en eerder bericht). Aanleiding waren klachten over de bureaucratie waarmee de uitvoering van deze wetten gepaard ging.

Al vanaf 1 april jongstleden is het, vooruitlopend op een AMvB daarover, al mogelijk dat VSO-leerlingen zonder beoordeling in het doelgroepregister worden opgenomen. Andere vereenvoudigingen staan in het wetsvoorstel dat Staatssecretaris Klijnsma naar de Kamer heeft gestuurd. Daarin wordt voorgesteld:

  • Gemeenten kunnen een vaste loonkostensubsidie van 50% WML verstrekken in het eerste halfjaar van een dienstbetrekking en na dat halfjaar een loonwaardemeting toepassen. Die periode kan een goed beeld worden verkregen van de capaciteiten van de werknemer. Door het meewegen van het ontwikkelperspectief bij het bepalen van de termijn waarop de loonwaarde opnieuw wordt vastgesteld, wordt de loonwaardemeting meer flexibel en persoonsgericht. Het vermijdt onnodige bureaucratie en laat werkgevers eerder een beeld krijgen van de financiële gevolgen van het aannemen van de kandidaat. Vanaf indiening bij de Kamer (i.c. 5 juli 2016) kunnen gemeenten forfaitaire loonkostensubsidie al inzetten. De maatregel zal met terugwerkende kracht tot dit moment in werking treden. 
  • Ook dit mogen gemeenten vanaf 5 juli al toepassen: loonkostensubsidie kan worden verstrekt voor bepaalde jongeren met beperkingen die al op een garantiebaan of beschut werken. Het gaat om specifieke groepen schoolverlaters afkomstig uit het VSO, Pro of de entreeopleiding MBO die al zijn gaan werken bij een werkgever.
  • Er komt een flexibele termijn voor het herbeoordelen van de loonwaarde op de werkplek. Een loonwaardemeting hoeft niet meer jaarlijks (bij regulier werk) of driejaarlijks (bij beschut werk) te gebeuren. De frequentie wordt afgestemd op de individuele omstandigheden van de werknemer en het perspectief op eventuele ontwikkelmogelijkheden. Gemeenten wordt gevraagd om voortaan bij loonwaardemetingen zo mogelijk al een uitspraak te (laten) doen over het ontwikkelingsperspectief van de werknemer en wanneer de loonwaarde van de werknemer opnieuw moet worden gemeten.
  • Harmonisering premiekorting (mobiliteitsbonus) voor mensen met scholingsbelemmeringen: de premiekorting wordt voor deze groep geharmoniseerd op 2000 euro per jaar, voor maximaal drie jaar.
  • Wijziging van de voortgezette werkregeling in de Wajong2010 zodanig dat het inkomen van de werkende Wajonger meer in lijn is met het loon van iemand die met een loonkostensubsidie op basis van de Participatiewet werkt. Iedere werkende jonggehandicapte die ten minste 27 jaar is, zeven jaar recht op arbeidsondersteuning heeft gehad en een inkomen van 20% WML of meer verwerft, ontvangt zonder vaststelling van de resterende verdiencapaciteit een loonaanvulling tot 100% WML.

Het wetsvoorstel moet 1 januari 2017 ingaan.

Het ministerie heeft alle vereenvoudigingen in een overzichtelijk schema gezet.

Bron: Wetsvoorstel , 5 juli 2016; bericht Staatscourant, 6 juli 2016; bericht Rendement, 6 juli 2016.