21-06-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Gemeenten eisen adequate financiering bijstand

Het VNG-congres heeft een motie aangenomen waarin de gemeenten eisen dat het kabinet het financiële tekort op de bijstandsuitkeringen ter grootte van 270 miljoen euro repareert.

Gemeenten eisen van het huidige kabinet reparatie van het financiële tekort op de uitvoering van de wettelijke taak om de bijstandsuitkeringen te verstrekken. Vandaag, op de ALV van de VNG, hebben gemeenten met grote meerderheid ingestemd met de motie over het oplossen van het tekort op de bijstand.

Gemeenten hebben weinig mogelijkheden de uitgaven op het terrein van de uitkeringen te beïnvloeden: het Rijk stelt immers vast wanneer er recht op een uitkering is, en wat de hoogte ervan moet zijn. Dat gaat goed zolang het Rijk voldoende middelen ter beschikking stelt.

Volgens de VNG heeft het huidige kabinet deze inschattingen veel te rooskleurig gemaakt - onder andere door het niet goed meenemen van de aantallen statushouders - waardoor gemeenten nu op de financiële blaren moeten zitten.

Volgens het ministerie van SZW wordt het macrobudget voor de uitvoering van de bijstand voor dit jaar nog aangepast. Voor extra kosten voor statushouders in 2016 zijn voorschotten beschikbaar. “Daar maken gemeenten maar beperkt gebruik van,” aldus een woordvoerder van  het ministerie.

Ook is volgens het ministerie nog onbekend in welke mate gemeenten dit jaar een beroep gaan doen op de BUIG vangnetregeling.

Ruim 40 procent van de gemeenten moest over 2015 hierop een beroep doen. Over 2016 zijn de laatste geluiden dat dit 75 procent zou zijn.

Dit houdt volgens het ministerie verband met de sterke toename van het aantal statushouders vorig jaar. Volgens het  ministerie kan ongeveer de helft van de hoger dan geraamde instroom in de bijstand daardoor worden verklaard.

“Voor de daarmee gepaard gaande extra kosten in 2016 is vooraf met de VNG in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom afgesproken dit niet in het geraamde macrobudget van 2016 aan te passen, maar beschikbaar te stellen in de vorm van voorschotten. Gemeenten hebben hier tot nu toe maar beperkt gebruik van gemaakt”, aldus het Ministerie.

Bron: bericht en persbericht VNG, 14 juni 2017;  bericht Binnenlands Bestuur, 16 juni 2017.