25-11-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

GGZ Nederland: “Gemeenten voeren ggz slecht uit”

Gemeenten zijn bang om teveel geld uit te geven of het geld verkeerd te besteden. GGZ Nederland: “Waarom blijft steeds maar onduidelijk welk geld er nu nog op de plank van de gemeenten ligt?”

Gemeenten moeten volgens GGZ Nederland veel meer geld uitgeven aan de nieuwe zorgtaken waarvoor zij sinds 2015 verantwoordelijk zijn. Er is nu nauwelijks aandacht voor burgers die gebruik maken van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de ggz. Dat schrijft GGZ Nederland in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Sinds jeugdzorg, beschermd wonen en begeleid wonen zijn overgeheveld naar gemeenten, is onbekend hoeveel mensen deze zorg nodig hebben. Bovendien wordt er nauwelijks binnen gemeenten samengewerkt op het gebied van opvang, beschermd wonen, schuldhulpverlening en zorg.

GGZ Nederland betoogt dat gemeenten per saldo 800 miljoen euro minder hebben uitgegeven aan taken in het sociaal domein. “Gemeenten hielden samen bijna 1,2 miljard euro over aan taken voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Verrekend met een tekort van 400 miljoen euro voor werk en inkomen gaven de gemeenten per saldo dus 800 miljoen euro minder uit aan taken in het sociaal domein.”

GGZ Nederland pleit voor een landelijk meerjarenplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit moet er voor zorgen dat er landelijk betaalbare wooneenheden komen, opvang en toereikende dagbesteding wordt gemaakt voor de genoemde ggz-doelgroepen. “Investeer in de ontwikkeling van integrale ondersteuning, schuldhulp en toeleiding naar werk voor burgers. Verbeter de samenwerking tussen de wijkteams en de gespecialiseerde professionals. Stem de financiering en bekostigingssystematiek hier op af. Breng het cliëntenbestand verder in kaart en stel “integrale zorgarrangementen”  in.” Met dit laatste doelt GGZ Nederland onder andere op collectieve preventie via de GGD, de toeleiding naar werk via de Participatiewet, huisvestingsmogelijkheden voor bijzondere doelgroepen via prestatieafspraken met woningcorporaties, bijstand en bijzondere bijstand uit de participatiewet.

Bron: bericht Zorgvisie, 16 november 2016;  brief GGZ Nederland, 14 november 2016.