21-03-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

In gesprek met de Programmaraad en SZW op de Praktijkdag

Veel vragen en bedenkingen rond de invoering van de loondispensatie.

De Programmaraad heeft een uitgebreid verslag online gezet van één van de deelsessies tijdens de laatste Praktijkdag – zie eerder bericht.

Kort toegelichte thema’s waren transparantie, samenwerking GGZ/Werk en Inkomen, beschut werk en het Schakelpunt landelijke werkgevers, de initiatiefwet Verdringingstoets en ontwikkelingen rond de banenafspraak.

Het ministerie van SZW praatte de aanwezigen verder bij over de laatste ontwikkelingen rond de loondispensatie. “Achterliggende motivatie van het voorstel is de verwachting dat met loondispensatie meer mensen aan het werk gaan”, benadrukt Wijnands nu. “Uitgangspunten zijn meer eenduidigheid en vereenvoudiging voor werkgevers, werken moet lonen en het inzetten van de vrijgevallen middelen voor meer activering en ondersteuning richting - beschut - werk.” Wijnands vertelt dat er gewerkt wordt aan een regeling zodat werken daadwerkelijk loont, en het inkomen dus boven het sociaal minimum uitkomt.

“Het met schrappen van de loonkostensubsidie vrijgekomen geld kan aan beschut werk worden besteed, maar het is geen taakstelling. De behoefte is leidend. Als er geld is voor honderd plekken beschut werk, maar er zijn maar vijftig mensen voor wie een plek gezocht moet worden, kan het restant op andere manieren worden ingezet voor werk.”

Vanuit de zaal kwamen enorm veel vragen en opmerkingen: Geldt loondispensatie ook voor mensen die beschut gaan werken? Hoe zit het met nuggers? Is het niet gewoon een bezuiniging? Mensen krijgen in de nieuwe situatie inkomen uit meerdere bronnen. Dat zorgt toch voor verwarring en misschien tot schulden?  Hoe zit het met de pensioenopbouw?

Eind maart gaat er een hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer. Naar verwachting komt er dan in de zomer een wetsvoorstel. Streven is dat de nieuwe wet dan in juli 2019 in werking treedt.

Bron: Programmaraad, 21 maart 2018.