8-12-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Inspectie SZW: Begeleiding kwetsbare jongeren naar werk nog niet voldoende

Nog niet alle gemeenten zetten daarvoor voldoende voorzieningen in. Een deel van de jongeren dreigt daardoor ‘thuis op de bank te komen zitten’.

Gemeenten ondersteunen kwetsbare jongeren nog niet voldoende om aan werk te komen. Dat concludeert de Inspectie SZW naar aanleiding van twee onderzoeken.

Volgens de Inspectie SZW bestaat het risico dat bepaalde groepen jongeren buiten beeld van de gemeente raken en dat zij niet de nodige begeleiding krijgen om aan het werk te komen. En valt er winst te behalen in een betere regionale coördinatie en aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 zijn de kwetsbare jongeren die een baan zoeken een nieuwe doelgroep voor gemeenten. Deze bestaat uit jongeren met arbeidsmogelijkheden die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en voorheen een beroep konden doen op de Wajong en ondersteuning van UWV. De Inspectie SZW onderzocht of gemeenten de doelgroep inmiddels goed in beeld heeft en de juiste begeleiding biedt. Het betreft een vervolgonderzoek op het Inspectierapport ‘De weg naar extra banen’ (zie eerder bericht). Enkele bevindingen uit het vervolg-Inspectierapport 'Als je ze loslaat, ben je ze kwijt' zijn:

 

  • Gemeenten maken stappen, hebben kwetsbare jongeren steeds beter in beeld en zijn meer in staat om hun passende ondersteuning te geven. Maar gemeenten vinden het ook lastig om de jongeren ‘actief te houden’ als ze nog geen werk hebben en in die tijd hun arbeids-vaardigheden te ontwikkelen of op peil te houden.
  • Veel gemeenten begeleiden jongeren met een lage arbeidsproductiviteit niet naar werk bij reguliere werkgevers. Daardoor worden deze jongeren uitgesloten van de arbeidsmarkt en zijn daardoor aangewezen op dagbesteding of vrijwilligerswerk. De Inspectie constateert verder dat gemeenten de jongeren van Vso- en Pro-scholen goed in beeld hebben, maar jongeren die uit een andere richting komen veel minder. Een aantal gemeenten voert wel acties uit om dat te verbeteren.
  • De helft van de gemeenten vindt dat zij onvoldoende middelen heeft om alle instrumenten in te zetten die nodig zijn om de doelgroep aan het werk te krijgen loonkostensubsidie, jobcoaching en proefplaatsing. De meerderheid van de gemeenten hanteert een minimale inzet van jobcoaching. Dat kan voor een werkgever aanleiding zijn niet met jongeren in zee te gaan volgens de Inspectie SZW.

Bron: bericht Inspectie SZW, 6 december 2016; bericht Gemeente.nu, 7 december 2016; Kamerbrief met onder andere kabinetsreactie op het rapport, 2 december 2016.