26-05-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Jaarverslag Ministerie SZW: Uitstroom sociale werkvoorziening zet door, meer mensen in detacheringen en begeleid werken

Uitstroom gerekend in arbeidsjaren is 6,9%. De doelgroep wordt steeds ouder. Het aandeel gedetacheerden en begeleid werkenden nam in 2015 toe.

Het Jaarverslag van het Ministerie van SZW besteedt onder meer aandacht aan de uitstroom uit de sociale werkvoorziening. De voorlopige cijfers over geheel 2015 (stand ultimo 2015 op basis van de Wsw-statistiek) laten een uitstroom in personen zien van 6,3% in 2015: het aantal in Wsw-verband werkende personen daalde van 102.826 personen eind 2014 naar 96.313 personen eind 2015. In arbeidsjaren gerekend is de uitstroom 6,9% (van 90.642 naar 84.307). 

Deze uitstroom lijkt hoger dan de ramingen in het financieel kader Participatiewet (5,5%). De uitstroom landelijk én per gemeente is een belangrijke variabele bij de verdeling van het voor de Wsw-uitvoering beschikbare Rijksbudget over de gemeenten, zie bericht Rijksoverheid - voorheen Gemeenteloket.

Van de gemelde uitstroom uit het werknemersbestand gaat veertig procent met pensioen. De doelgroep wordt steeds ouder. Bijna 8% van de uitstroom betreft overlijdensgevallen. Een kleine 15% (gedaald van 20%) gaat over naar een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en een nagenoeg even grote groep gaat naar een WW/WWB-uitkering.

Het aantal detacheringen stijgt vooral door een toename van groepsdetacheringen. Dat is in overeenstemming met het beleid om werknemers in de Wsw zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers te laten werken. Ook is sprake van een lichte stijging van het aantal gerealiseerde plaatsen in begeleid werken.

Bron: bericht VNG Magazine, 18 mei 2016.