9-08-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Jongeren aan de slag – actualiteiten

Succes door verbinden van VSO- en Pro-scholen met werkgevers en gemeenten. En door kiezen van op jongeren toegesneden aanpak en benadering.

Project ‘Ingeschakeld’ ondersteuning naar werk van nieuwe lichting schoolverlaters VSO/Pro

In de laatste Verzamelbrief roept de staatssecretaris gemeenten op deze groep, in overleg met de scholen, goed in beeld te krijgen en hen passende ondersteuning te bieden. Het gaat om jongeren die na aanmelding bij UWV, zonder nader onderzoek in het doelgroepregister worden opgenomen. Ook kunnen zij zich, net als iedereen, zelf aanmelden voor een advies beschut werk.

Op 10 juli is het bestuurlijke startsein gegeven voor het project ‘Ingeschakeld’. Dit naar aanleiding van gebleken behoeften tijdens de bovenregionale bijeenkomsten van de Programmaraad en de bijeenkomsten "Schakelen van school naar werk" en op initiatief van organisaties van het VSO- en Pro-onderwijs. Via dit project wordt gewerkt aan het verbinden van VSO- en Pro-scholen met werkgevers en gemeenten. Ook de huidige lichting schoolverlaters wordt meegenomen in de projectaanpak.

 

Handreiking: Ondersteuning jongeren bij leren en werken

Bij het op weg helpen van jongeren zonder startkwalificatie naar werk en scholing, ervaren gemeenten dikwijls knelpunten. Een deel van deze knelpunten en oplossingsrichtingen komen aan bod in de nieuwe handreiking Ondersteuning jongeren bij leren en werken, een handreiking voor de regio die Team Aanpak Jeugdwerkloosheid samen met gemeenten heeft samengesteld. Het is een document in ontwikkeling met praktijkvoorbeelden en praktische tips voor de regio’s.

 

Werkwijzer Jongeren

Afgelopen voorjaar publiceerde Divosa de ‘Werkwijzer Jongeren’. Die is onderdeel van het programma Effectiviteit & Vakmanschap van Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers, mede gefinancierd door het ministerie van SZW. De nieuwe werkwijzer laat zien wat professionals van gemeenten het best kunnen doen om álle jongeren te laten participeren in de maatschappij. Ook de jongeren die uit beeld dreigen te raken. Met de juiste aanpak kunnen ze de jongeren doelgericht bereiken en in beweging krijgen.

Bij de werkwijzer horen zes videofragmenten met praktijksituaties die de theorie en de tips tot leven brengen. Getoond wordt hoe professionals interventies goed kunnen afstemmen op een jongere. Op basis van hun willen en kunnen zijn vier soorten jongeren te onderscheiden. Parallel daaraan zijn er ook vier soorten interventiestrategieën waaruit de professional kan kiezen. Als de interventiestrategie aansluit bij het beeld dat de jongere heeft van zichzelf is het resultaat meestal effectief; zo niet dan ontstaat weerstand, stagnatie en uitval. De Werkwijzer vindt u hier.

 

Bron: bericht Lecso, 10 juli 2017; bericht Aanpak Jeugdwerkloosheid, 22 mei 2017; bericht Divosa, maart 2017. Zie ook berichten in SZW Verzamelbrief aan gemeenten, 14 juli 2017.