13-04-2018 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

“Kabinetsplan loondispensatie in strijd met mensenrechten”

Kabinetsplan om loondispensatie in te voeren voor werknemers met een beperking is strijdig met mensenrechten. Harde kritiek door College voor de Rechten van de Mens in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet is van plan om in de Participatiewet loonkostensubsidie door loondispensatie te vervangen. Werknemers met een beperking ontvangen nu een volledig loon. Werkgevers krijgen een subsidie om de lagere arbeidsproductiviteit van deze mensen op te vangen. In het voorstel van het kabinet hoeven werkgevers alleen het loon te betalen voor de productiviteit die de werknemer levert. De werknemers kunnen een aanvullende uitkering aanvragen om een inkomen ter hoogte van het wettelijk minimumloon te krijgen.

Achteruitgang in rechten

 

Vanuit mensenrechten bezien kleven hieraan een aantal bezwaren. Het plan voor loondispensatie betekent een achteruitgang in rechten voor mensen met een beperking. Het heeft als gevolg dat mensen met een verminderde arbeidsproductiviteit minder pensioen kunnen opbouwen. Ook kunnen zij niet meer een beloning hoger dan het minimumloon verdienen. Daarnaast leidt het ertoe dat zij minder aanspraak hebben op werknemersverzekeringen, zoals de WW.

Beloning (waaronder pensioen) en sociale zekerheid (aanspraak op werknemersverzekeringen) zijn gegarandeerd door het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten en het VN-verdrag handicap. Een achteruitgang in rechten is alleen toegestaan als de staat kan aantonen dat hij een zorgvuldige afweging van alternatieven heeft gemaakt en hier voldoende rechtvaardiging voor is. Dat lijkt hier niet het geval te zijn. Bovendien is deze achteruitgang niet in overeenstemming met het recht op gelijke behandeling.

Gelijkwaardigheid

Het College wijst erop dat de voorgestelde maatregel bij mensen met een beperking kan leiden tot gevoelens van minderwaardigheid en het idee niet voor vol te worden aangezien. In de Nederlandse samenleving zou juist de werkplek een plaats moeten zijn waar gelijkwaardigheid de norm is. In een brief aan de leden van de Tweede Kamer vraagt het College hen om de punten van het College mee te nemen in het overleg met de staatssecretaris van SZW over de plannen voor loondispensatie.

 

Veel partijen die de afgelopen periode aandacht vroegen voor de keerzijde van deze plannen, hopen dat het kabinet op grond van dit oordeel de plannen zal herzien.

Bron: Bericht College voor de rechten van de mens, 12 april 2018; brief aan de Tweede Kamer, 12 april 2018; reactie Ieder(in), 12 april 2018;  de Volkskrant, 13 april 2018; Trouw, 14 april 2018; Column Binnenlands Bestuur (Illy Soffer), 17 april 2018.