6-07-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Kamerbrief onderwerpen Wet banenafspraak en Participatiewet

Klijnsma reageert op rondetafelgesprek over Manifest wethouders. Verder informatie over duurzaamheid garantiebanen, quota elders in Europa, quotumoverdracht bij inkoop producten, voortgang beschut werk en vele andere onderwerpen.

Staatssecretaris Klijnsma heeft in een brief de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de banenafspraak en over enkele zaken rond de Participatiewet.

Onder meer gaat zij in op

  • Duurzaamheid plaatsingen onder de banenafspraak. UWV heeft dat in opdracht van het miniserie onderzocht en zal dat in 2018 herhalen;
  • Ervaringen met quotaregelingen voor mensen met een arbeidsbeperking in de Europese Unie. Onderzocht is hoe quota zijn vormgegeven en wat het effect is van eventuele sancties. Het onderzoek bevat een reactie van het Sociaal en Cultureel Planbureau waarin wordt gewaarschuwd voor onbedoelde en onwenselijke effecten: de voordelen van een quotum komen vooral terecht bij de insiders (de mensen met een arbeidsbeperking die al een baan hadden) en minder bij de outsiders (de nieuwe toetreders). Het SCP grijpt terug op haar onderzoek Beperkt in functie (zie eerder bericht) waarin zij aantoont dat de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking de afgelopen jaren afneemt, zowel absoluut als ten opzichte van andere groepen. Daarmee raakt de inclusieve arbeidsmarkt eerder verder weg dan dichterbij, ondanks de focus op activering en re-integratie.
  • Onderzoek pilot inkoop van producten. Er start een pilot rond quotumoverdracht door inkopende werkgevers;
  • Calculator premiekortingen, LIV en loonkostensubsidie (zie eerder bericht);
  • Terugblik en reactie op het rondetafelgesprek Kamer naar aanleiding van het Manifest ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’: ontwikkeling van re-integratiemiddelen en de positie van SW-bedrijven. De rol van de SW-bedrijven in de regionale sociale infrastructuur beschouwt Klijnsma als onontbeerlijk.
  • Voortgang beschut werk, aantallen beoordelingen UWV (aangemeld door gemeente en eigen verzoeken door burgers) en planning voorlichtingstraject (zie eerder bericht)
  • Praktijkroute beschut werk (vergelijkbaar met praktijkroute beoordeling doelgroepregister); hiervoor ziet de staatssecretaris onvoldoende draagvlak en bovendien ziet zij het aantal / aandeel positieve adviezen beschut toenemen
  • Reactie op de VNG-motie inzake financiering van de bijstand (zie eerder bericht);
  • Voortgang kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’.

Bron: Kamerbrief, 30 juni 2017.