1-12-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Kamerbrief over SER-advies 'Werk: van belang voor iedereen'

Hoe kunnen de betrokken partijen (individuele werkgevers, chronisch zieken, zorgverleners en andere relevante actoren) het toenemend aantal chronisch zieken aan het werk houden en krijgen?

Minister Schippers (VWS) en minister Asscher sturen de Kamer reactie op het SER-advies 'Werk: van belang voor iedereen’. Het kabinet is verheugd met het unanieme advies van de SER over werken met een chronische ziekte (maart 2016). Dat blijkt uit een brief van minister Schippers van VWS, mede namens minister Asscher van SZW, aan de Tweede Kamer.

De SER stelt in het rapport dat het aantal mensen met een chronische ziekte de komende jaren verder zal stijgen. Een groot deel van hen is aan het werk en met veel van hen gaat het goed, maar de vraag is hoe zij aan het werk kunnen blijven. Zo vroeg mogelijk inspelen op de situatie lijkt daarbij cruciaal.

De SER pleit voor een positieve en integrale benadering, gericht op alle werkenden om daarmee mensen met een chronische aandoening niet nodeloos in een negatieve uitzonderingspositie te brengen. De SER adviseert de ondersteuning van werkenden met een chronische ziekte te verbeteren en meer te doen aan preventie om werkbelemmeringen als gevolg van een dergelijke ziekte te voorkomen.

Volgens de SER is er nog veel te winnen door de toepassing en meer kennis van bestaande regels (RI&E, plan van aanpak met aandacht voor chronisch zieken, goede arbozorg en inzet bedrijfsarts) op de werkvloer tot uitvoering te brengen. Ook ligt de oplossing in het voeren van de dialoog op de werkvloer: de werkgever en leidinggevende, de werkende met een chronisch ziekte en de bedrijfsarts of arboprofessional. Volgens de bewindslieden kan een centraal informatiepunt daarbij een belangrijke rol vervullen. De patiëntenorganisaties beschikken over veel kennis en ervaring en zij pakken graag de rol op om (potentiële) werknemers en werkgevers te informeren.

De bewindslieden zien voor de partijen in de SER (sociale partners en kroonleden) daarbij een belangrijke rol weggelegd. De SER en de Commissie Werk en gezondheid, krijgen de opdracht waar nodig de uitvoering van de aanbevelingen te initiëren en de voortgang van de uitvoering te bewaken.

Volgens de SER zou er voor een beperkte groep jongeren met een chronische ziekte, die niet of nauwelijks werkervaring heeft opgedaan, een no-riskpolis moeten komen. Minister Asscher zegt via de Kamerbrief toe om samen met het UWV een verkenning te doen naar een no-riskpolis voor mensen die niet behoren tot de doelgroep van de Banenafspraak, waaronder jongeren met een chronische ziekte.

Bron: Kamerbrief, 21 november 2016; bericht SER, 24 november 2016.