6-12-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Kamerbrief over versterken dienstverlening aan werkgevers

Zowel in de arbeidsmarktregio’s als bij de landelijke partijen staat het belang van goede werkgeversdienstverlening op de agenda. Via onder meer het Programma Matchen op Werk wil staatssecretaris Van Ark (SZW) vraag en aanbod in de arbeidsmarktregio’s beter bij elkaar brengen.

Om uitwerking te geven aan de afspraak in het Regeerakkoord dat werkgevers ‘ontzorgd’ worden, zet Van Ark zich de komende jaren in om de gecoördineerde werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s te versterken.

In een brief aan de Kamer benadrukt zij dat langs verschillende wegen wil werken aan een goede werkgeversdienstverlening. Dit wil zij doen samen met de private intermediairs en werkgevers in de arbeidsmarktregio’s, met de landelijke partijen; met gemeenten (en hun SW-bedrijven), UWV, sociale partners en onderwijspartijen.

Als ‘stip aan de horizon’ wordt daarbij gefocust op:

  • Eén regionaal werkgeversservicepunt van UWV en alle gemeenten gezamenlijk voor de matching van alle doelgroepen;
  • Eén gezamenlijke manager om het werkgeversservicepunt aan te sturen;
  • Eén gezamenlijk budget voor het werkgeversservicepunt;
  • Eén gezamenlijk target voor het werkgeversservicepunt;
  • Een geharmoniseerd regionaal pakket van instrumenten en voorzieningen;
  • Een inzichtelijk bestand van alle werkzoekenden.

In de brief onder meer aandacht voor

  • Het programma Matchen op Werk in de Arbeidsmarktregio’s – zie eerder bericht – dat begin 2017 is opgezet. Dit in navolging van de rapportage van de Inspectie SZW ‘Werk aan de …uitvoering’ en de steeds sterkere roep van werkgevers om eenduidige en herkenbare werkgeversdienstverlening. Met het programma wordt ingezet op het versterken van de gecoördineerde regionale werkgeversdienstverlening in- en met de arbeidsmarktregio’s. Afgelopen periode heeft het ministerie van SZW focus aangebracht in ervaren knelpunten en in de gewenste koers om de werkgeversdienstverlening te versterken.
  • Regionaal ondersteuningstraject, waarvoor 33 van de 35 arbeidsmarktregio’s plannen hebben ingediend. Daarmee worden de regio’s op maat ondersteund bij hun inspanningen om regiospecifieke knelpunten aan te pakken;
  • Het Schakelpunt Landelijke Werkgevers, zie ook informatie Programmaraad;
  • Een landelijke agenda waarlangs een aantal stelselvraagstukken en regio-overstijgende knelpunten wordt verkend die een rol spelen bij werkgeversdienstverlening. Hierbij onder meer aandacht voor gegevensuitwisseling tussen UWV en gemeentelijke systemen, voor bekendheid van werkgeversservicepunten en voor de positie van SW-bedrijven. De gehele sector van sociale werkbedrijven, aldus Van Ark, is zich aan het omvormen tot bedrijven, waarvan de infrastructuur ook in de toekomst kan worden gecontinueerd. In het land zijn er verschillende organisatiemodellen ontstaan. Verkend zal worden welke voor- en nadelen de verschillende modellen hebben voor de samenwerking in de arbeidsmarktregio.

Bron: Kamerbrief, 5 december 2017; SC Online (login), 6 december 2017.