23-02-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Kamerbrief: stand van zaken diverse thema’s Participatiewet en Banenafspraak

Onder meer: Aantal aanvragen en beoordelingen banenafspraak in 2015. Ontwikkelingen beschut werk. Stand van zaken quotumoverdracht bij inkoop van diensten.

Behalve over de vereenvoudiging van de banenafspraak informeert staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer onder meer over:

-          Ondersteuning dienstverlening en regionale samenwerking door de Programmaraad in 2016 en 2017. Die richt zich op praktische hulp rond onder meer de thema’s samenwerking in de Suwi-keten en de regio, werkgeversdienstverlening en beschut werk. Ook het transparant krijgen van het werkzoekendenbestand krijgt volop aandacht. De Programmaraad biedt arbeidsmarktregio’s via een vliegende brigade hulp bij het opstellen van profielen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak (zie eerder bericht). De staatssecretaris wijst in haar brief op regionale initiatieven dit-WERKt, 100% Werkzaam en de resultaten van de pilot Regio regelluw.

-          Aantal aanvragen en beoordelingen banenafspraak in 2015. De laatste twee maanden van 2015 toonden een verdere stijging van het aantal aanvragen beoordeling arbeidsvermogen (ABA), bij UWV ingediend door zowel gemeenten als rechtstreeks door burgers. In 2015 zijn in totaal 7.269 ABA’s ingediend, 4.503 afgehandeld waarvan 59% is toegekend.

-          Ontwikkelingen beschut werk. Tot en met november 2015 ontving UWV 263 aanvragen voor een advies beschut werk. De helft daarvan is inmiddels afgehandeld waarvan 65% met een positief oordeel. Dit aantal blijft sterk achter bij de verwachtingen en is, aldus Klijnsma, te laag om conclusies te kunnen trekken over eventuele aanpassing van de criteria beschut werk en het beoordelingsproces. Met de beschikbare 100 miljoen euro (zie eerder bericht) is al een stimulans geboden. De Inspectie SZW herhaalt binnenkort het onderzoek naar de realisatie van beschutte plekken.

-          Register inleenverbanden tijdens de eventuele quotumregeling. Dit systeem is nodig om ingeleende mensen uit de doelgroep bij de inlenende werkgever mee te kunnen tellen. UWV stelt per uitlenende werkgever een overzicht samen van verloonde uren van mensen uit de doelgroep van de banenafspraak die uitlenende werkgevers ter beschikking hebben gesteld aan inlenende werkgevers. Het systeem dat hiervoor nodig is wordt ontwikkeld in overleg met partijen waaronder Cedris en werkgeversorganisaties. Het systeem moet, indien de quotumheffing in 2017 wordt geactiveerd, in 2018 operationeel zijn. De lagere regelgeving daarvoor zal, ondanks eerdere toezeggingen, nog niet op 1 juni aanstaande klaar zijn. Er blijken nog aanpassingen nodig nadat het voorstel is getoetst op effectiviteit, fraudebestendigheid en juridische houdbaarheid. Ook wordt nog met onder andere de Belastingdienst en UWV bekeken hoe onnodige administratieve lasten voorkomen kunnen worden en er wordt ook getoetst op uitvoerbaarheid en haalbaarheid in 2018. De Tweede Kamer zal het ontwerpbesluit voor de zomer ontvangen.  

-          Stand van zaken quotumoverdracht bij inkoop van diensten. Via enkele moties verzocht de Kamer om het quotum te mogen doorgeven bij het afnemen van diensten uitgevoerd door een sociale onderneming. Het onderzoek dat de staatssecretaris eerder had toegezegd (zie eerder bericht) wordt door Berenschot verricht en is in april klaar. Het onderzoek, waarbij stakeholders zoals VNO-NCW, VNG en Cedris betrokken zijn, heeft tot doel meer inzicht te krijgen in de beleidsmatige en uitvoeringstechnische voor- en nadelen van quotumoverdracht bij inkoop van diensten. Mede op basis van de resultaten besluit de staatssecretaris of verloonde uren bij inkoop van diensten meetellen bij de inkopende partij.

Bron: Kamerbrief, 23 februari 2016.