8-12-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Klijnsma geeft stand van zaken uitvoering en financiering Participatiewet en Wsw

Cedris: de voorziene tekorten worden door staatssecretaris aan vooravond begrotingsbehandeling grotendeels ontkend

Mede naar aanleiding van het Algemeen Overleg van 27 oktober en voorafgaand aan de SZW Begrotingsbehandeling 2017 stuurt staatssecretaris Klijnsma twee brieven over de uitvoering van de Participatiewet. Toegezegd was de Kamer elk jaar over de uitvoering van de wet te informeren. De vorige overzichtsbrief is van 27 november 2015 (zie eerder bericht). De recente brieven gaan onder meer in op de thema’s:

 • arbeidsondersteuning aan jonggehandicapten;
 • werkwijze en stand van zaken herindeling Wajong;
 • inzet voorzieningen en instrumenten zoals proefplaatsing, jobcoaching en loonkostensubsidie. Waar in 2015 nog geen 50% van de gemeenten loonkostensubsidie inzette, begint het gebruik daarvan nu op gang te komen. Die stijging zal, zo verwacht Klijnsma, voortduren dankzij de wijzigingen in het wetsvoorstel stroomlijning loonkostensubsidie en de structureel werkende no-risk;
 • beschikbaarheid en vindbaarheid van kandidaten voor de banenafspraak; het door zowel UWV als gemeenten vullen van de Kandidatenverkenner met profielen van werkzoekenden;
 • voorbereiding tweede ronde ervaringsonderzoeken onder gemeenten, werkgevers en cliënten;
 • quotumoverdracht naar inkopende werkgevers:
  • inkoop van diensten voor de opdrachtgever al dan niet laten meetellen voor de banenafspraak/het quotum; n het feit dat de Werkkamer daarover nog geen standpunt heeft ingenomen. De FNV als lid van de Werkkamer is hiertegen want geeft de voorkeur aan indienstname van betrokken medewerkers door de inkopende werkgever;
  • inkoop van producten: Klijnsma kondigt aan de door Cedris en PSO Nederland geïnitieerde pilot PSO 30%+ toe te kennen. De pilot kan begin 2017 starten.
 • beschut werk:
  • ontwikkeling aangevraagde en toegekende indicaties banenafspraak en adviezen beschut werk;
  • achterblijvende aantallen beschut werkenden;
  • voorlichting aan mensen over het zélf indienen van een aanvraag voor beschut werk.
  • omvang / bronnen en toereikendheid middelen nieuw beschut. Volgens de staatssecretaris zijn de beschikbare middelen ruim voldoende om de kosten van een beschut dienstverband te dekken.
  • de suggestie die Cedris heeft gedaan om beschut werk ook tijdelijk te kunnen aanbieden.
  • toereikendheid middelen Wsw-uitvoering:
   •  

    • uitstroom uit de Wsw, als één van de belangrijkste aannames bij de geleidelijke afname van het landelijke Wsw-budget. Volgens het ministerie is het gemiddeld aantal arbeidsjaren in 2015 iets lager dan waar de ramingen in het financieel kader Participatiewet van uit gaan. Dit argument wordt richting Begrotingsbehandeling ingezet om de bezorgdheid van Cedris over de oplopende tekorten in de Wsw-uitvoering (zie eerder bericht) te ontkrachten. Klijnsma vindt dat volgens de huidige inzichten de middelen voor de Wsw toereikend zijn en dat er nu geen additionele maatregelen nodig zijn.

     

    

  Cedris heeft vóór aanvang van de begrotingsbehandeling richting woordvoerders gereageerd: de samen met SZW berekende tekorten, gebaseerd op door SZW aangeleverde cijfers en uitgangspunten (zie eerder bericht) blijven oplopen en kunnen niet vanuit het dalende Rijksbudget worden gedekt. Het standpunt van de staatssecretaris wordt niet gedeeld. Gemeenten schieten de komende jaren, inclusief de LIV-tegenvaller, nog steeds ruim 200 miljoen euro tekort op de Wsw-uitvoering. Ook de aannames rond de financiering van beschutte plekken zijn te rooskleurig, vindt Cedris.

  Bron: Kamerbrieven, 2 december en 5 december 2016; Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling SZW, 7 december 2016.