11-10-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Klijnsma na Kamervragen: ondersteuning samenwerking GGZ-instellingen en gemeentelijke Werk & Inkomen

Staatssecretaris laat de uitvoering van de 31 samenwerkingsplannen onderzoeken: wat kunnen partijen van elkaar leren? Hoeveel mensen extra komen er dankzij de samenwerking aan de slag?

Naar aanleiding van het bericht ‘Een op de drie bijstandsgerechtigden ontvangt psychische zorg’ stelde de GroenLinks kamerfractie staatssecretaris Klijnsma (SZW) enkele vragen over de werkkansen van deze groep.

Klijnsma benadrukt in haar antwoord dat mensen met een psychische aandoening het vaak extra lastig hebben om aan het werk te komen, onder meer vanwege het stigma dat op psychische aandoeningen rust. Daarom zijn de ministeries van VWS en SZW samen met GGZ Nederland, UWV, VNG, Cedris, VNO-NCW en vertegenwoordigers van cliënten in 2013 het project Mensenwerk gestart – zie eerder bericht. Het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking – dus ook met psychische aandoeningen – vereist een aanpak die is toegesneden op de persoon om wie het gaat. Maatwerk is hierbij geboden. Veel mensen met een psychische aandoening willen werken en blijken dat ook te kunnen als zij (en ook hun werkgever) de juiste ondersteuning krijgen. Inzet van de door de GGZ ontwikkelde en bewezen effectieve re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS), bijvoorbeeld, kan in die ondersteuning voorzien.

Het herkennen van psychische problemen bij mensen die een uitkering ontvangen is belangrijk, aldus Klijnsma. UWV en gemeenten hebben op dat vlak afgelopen tijd ervaring opgebouwd. UWV en GGZ-Nederland hebben in 2016 een convenant gesloten en werken als uitvloeisel daarvan voor de groep met psychische aandoeningen op uitvoeringsniveau steeds meer samen.

In de arbeidsmarktregio’s blijkt echter de samenwerking tussen GGZ en UWV/gemeenten zeer uiteen te lopen. Om die samenwerking te stimuleren, heeft de staatssecretaris een financiële impuls van 3,5 mln vrijgemaakt. 31 arbeidsmarktregio’s hebben een samenwerkingsplan GGZ-Werk en Inkomen ingediend – zie eerder bericht. Via deze plannen wordt gestimuleerd dat GGZ, UWV en gemeenten hun expertise bundelen, afstemmen over de inzet van hun instrumentarium en die afstemming in hun werkprocessen integreren.

Klijnsma laat de uitvoering van de 31 samenwerkingsplannen onderzoeken om te zien of de partijen in het veld elkaar voldoende vinden. Zo kunnen regio’s van elkaar leren en komt in beeld hoeveel mensen met psychische problemen aan werk geholpen worden. Het onderzoek is gegund aan een combinatie van Zinziz en Verwey-Jonker.

Bron: Kamerbrief, 6 oktober 2017, bericht Programmaraad, 4 oktober 2017; . Zie ook themapagina Programmaraad.