28-10-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Klijnsma onderzoekt: kunnen ingekochte diensten en inleenverbanden meetellen onder het quotum?

Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg bericht staatssecretaris Klijnsma de Kamer over toezeggingen rond moties en uitvoeringszaken inzake Participatiewet en banenafspraak.

In de brief aandacht voor onder meer:

Quotumoverdracht bij inkoop van diensten: Enkele Kamermoties vroegen om onderzoek naar overdracht van het quotum bij het afnemen van diensten, indien de dienst wordt uitgevoerd door een sociale onderneming. De staatssecretaris meldt dat dit complex is, alleen al omdat sociale ondernemingen én ook de werknemers die ingekochte diensten verrichten moeilijk af te bakenen en te herkennen zijn. Zolang dat niet is opgelost tellen banen die via inkoop van diensten tot stand komen mee bij de opdrachtnemer (de formele werkgever). Omdat met inkoop van (arbeidsintensieve) diensten veel banen voor de doelgroep zijn gemoeid zegt Klijnsma tóch toe het idee van quotumoverdracht te gaan onderzoeken. Gekeken wordt ook naar wat dit betekent voor de bedrijven die nu deze diensten aanbieden en of quotumoverdracht uitvoerbaar is. Inkoop van producten (uitbesteed werk) wordt daarin niet meegenomen omdat de daarbij betrokken medewerkers niet werken op de vloer van het bedrijf bij wie deze plekken dan zouden gaan meetellen.

Meetellen inleenverbanden tijdens de eventuele quotumheffing Op verzoek van werkgevers tellen tijdens de banenafspraak inleenverbanden (detacheringen en uitzendbanen) mee bij de inlenende werkgever, en niet bij de uitlenende (formele) werkgever. Onder de banenafspraak geldt een formule waarmee inleenverbanden meetellen bij de sector – markt of overheid – van de inlenende werkgever. Over hoe de telling na eventuele activering van het quotum zal gaan heeft de staatssecretaris met partijen waaronder Cedris overlegd. Om dit medio 2016 in lagere regelgeving te kunnen opnemen ontvangt de Kamer tijdig een, nog uit te werken, voorstel. Er moet in elk geval een herkenbare en heldere afbakening zijn van de uitlenende werkgevers (incl SW-bedrijven). Verloonde uren van door deze intermediairs uitgezonden doelgroepers (opgenomen in een door in- en uitlenende werkgevers te vullen database) tellen mee.

Bureaucratie rond de banenafspraak Binnen de Werkkamer wordt een werkgroep wordt ingericht die zich gaat buigen over een verdere vereenvoudiging van het beoordelingsproces van de doelgroep van de banenafspraak.

Stimulering beschut werk: UWV handelde tot september jl. 65 van de 149 ontvangen adviesaanvragen beschut werk af, waarvan in elk geval 33 zijn toegekend en 22 zijn afgewezen. De staatssecretaris vindt dit aantal te laag. Op grond van deze lage aantallen kan zij niet bepalen of de criteria te streng zijn en versoepeld moeten. Er blijkt ook uit dat gemeenten hun verantwoordelijkheid in deze niet lijken te nemen. Ter stimulering van beschut werk komt tussen 2016 en 2020 cumulatief 100 miljoen euro extra beschikbaar voor:

  • Uitbreiding uniforme no-riskpolis door UWV met de doelgroep beschut werk;
  • Extra implementatieondersteuning, praktische handvatten, te ontwikkelen door de Programmaraad;
  • Een – nog uit te werken – financiële stimulans voor gemeenten; een bonus van 3.000 euro per gerealiseerde beschutte werkplek per jaar, startend in 2015.

Als ondanks de getroffen maatregelen blijkt dat gemeenten onvoldoende werk maken van het creëren van beschut werkplekken, dan zal wettelijk worden verankerd dat gemeenten beschut werkplekken beschikbaar moeten stellen.

Sectorplannen / herstructurering SW-bedrijven (motie Kerstens) De 35 plannen zijn inmiddels beoordeeld en, soms na opvragen van aanvullende informatie, akkoord bevonden. In december 2015 krijgen de centrumgemeenten de middelen via een decentralisatie-uitkering overgemaakt.

Bron: Kamerbrief, 27 oktober 2015.