6-12-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Kom op 19 december naar het minisymposium ‘Detacheren onder de Participatiewet’

Laat u bijpraten over detachering onder de Participatiewet. Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers, dus meldt u zich snel aan!

Cedris organiseert op 19 december aanstaande een conferentie over detacheren voor de doelgroep Participatiewet. Wij informeren u over het programma van deze ochtend. Deze conferentie vormt het sluitstuk van een aantal werkateliers die rondom dit thema georganiseerd zijn. De belangrijkste conclusies komen aan bod en tevens wordt de handreiking detacheren gepresenteerd.

 

Programma

8.45 uur – 9.00 uur             Inloop

9.00 uur – 9.30 uur             Plenaire inleidingen en aanbieding handreiking door Jeroen van der Geest (directeur SWB en bestuurslid Cedris)

9.30 uur – 10.15 uur           Inleidingen op de workshops en korte plenaire discussie

10.30 uur – 11.30 uur         Workshopronde 1

 

Maarten Adelmeijer (Berenschot): keuzes in breder perspectief

In deze workshop staan een aantal vragen centraal vanuit het perspectief van verschillende betrokkenen bij een detachering: de gemeente, de werkgever en de werkzoekende. Waarom zou je als gemeente al dan niet willen detacheren, onder welke voorwaarden, en hoe stuur je? Waarom zou een werkgever al dan niet met detachering werken, wat zijn de belangrijkste eisen en succesfactoren? En hoe staat de werkzoekende er zelf in – wanneer is het voor die persoon interessant, en wanneer niet? Daarnaast komt de procesinrichting aan bod (waar zitten de risico’s?).

Leo van der Pol (Berenschot, voormalig directeur Randstad): hoe richt je het werkgeverschap in?

In deze workshop komen de belangrijkste afwegingen aan bod die je als detacheerder moet maken rondom het werkgeverschap. Daarbij gaat het over de detacheringsovereenkomst (duur arbeidsovereenkomst, wel of geen uitzendbeding en wel of niet voor onbepaalde tijd?), de mogelijkheden rondom arbeidsvoorwaarden (ABU cao, of andere uitzend cao; eigen arbeidsvoorwaardenregeling; geen regeling - burgerlijk wetboek) en de keuze voor de organisatie (gemeentelijke afdeling, dochteronderneming (BV/NV/Stichting), joint venture met externe partij of uitbesteden aan marktpartij).

Paul Schenderling (Berenschot): Businesscase detacheren

In deze workshop doorlopen we een systematische opbouw van het tarief vanuit kostencomponenten, waardoor een praktisch framework ontstaat met een overzicht van de mogelijke keuzes en aandachtspunten. Aspecten die daarbij aan bod komen zijn: loonwaarde; werkgeverslasten; opslag, doorbelastingsrisico, ontslagrisico; opslag voor administratie; opslag voor begeleiding en loonwaardemeting; opslag voor overhead

Martin Heekelaar (Berenschot): Werk bespaart bijstand

Het Ministerie van SZW wil gemeenten financieel prikkelen om zo veel mogelijk mensen aan de slag te krijgen. Maar, wat gebeurt er als mensen met een loonkostensubsidie aan de slag worden geholpen? Leidt de bespaarde uitkering daadwerkelijk tot een besparing voor de gemeente? Wat betekent de loonkostensubsidie voor de werkgever? En hoe verhouden de kosten zich tot de besparingen? In het regeerakkoord is opgenomen dat het instrument van loonkostensubsidie – dat pas in 2015 is ingevoerd – vervangen gaat worden door loondispensatie. Wat zijn de mogelijke consequenties voor alle partijen: gemeente, werkgever en kandidaat?

11.30 uur – 12.30 uur         Workshopronde 2

Dezelfde workshops worden in ronde 2 nogmaals aangeboden. U kunt dus twee van bovenstaande workshops volgen.

12.30 uur – 13.00 uur        Broodje

We nodigen u hartelijk uit voor deze bijeenkomt op 19 december bij Cedris in Utrecht. Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers, dus meldt u zich snel aan bij info@cedris.nl. Degenen die zich reeds hebben aangemeld hoeven dit niet opnieuw te doen. Deelnemers ontvangen vooraf nog een bevestigingsmail met de mogelijkheid in te tekenen voor de verschillende workshops.