7-06-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Meicirculaire 2017 verschenen

Gemeenten vernemen hoeveel Wsw- en Participatiebudget zij in 2017 ontvangen. Bonus beschut werk voor het eerst uitgekeerd.

De meicirculaire 2017 is gepubliceerd. Op macroniveau is het Participatiebudget toegenomen met € 62,5 miljoen. Daarvan heeft € 52 miljoen betrekking op de WSW. € 9,8 miljoen heeft betrekking op de in 2014 en 2015 niet uitgekeerde bonus voor beschut werk. De restant toename is een technische correctie.

Betalende gemeente

Het budget 2016 was verdeeld over de ‘woongemeenten’. De huidige verdeling per 2017 is gebaseerd op de ‘betalende gemeenten’. De betalende gemeente is de gemeente waar de medewerker in het jaar (t-1) als laatste het dienstverband had. Gemeenten die geen betalende gemeenten zijn, ontvangen door deze nieuwe systematiek geen WSW-budget meer.

Gemeenten die te maken hebben met een forse budgetmutatie, dienen alert te zijn dat deze mutatie ook verband houdt met de daadwerkelijke kosten waarmee zij geconfronteerd zullen worden. De onderlinge verrekeningen vanwege verhuizingen zijn immers met ingang van dit jaar vervallen.

 

Realisatiecijfers WSW 2016

Aangezien de uitstroom in 2016 hoger is dan het blijfkansenonderzoek deed vermoeden, is het bedrag per arbeidsjaar voor het jaar 2017 hoger dan verwacht.

De macrobudgetstijging lijkt daarmee een positieve ontwikkeling maar dat is slechts schijn. Belangrijke kanttekening is de ontwikkeling van de blijfkansen. Eerste berekeningen wijzen uit dat de Wsw-populatie in de meicirculaire 2017 minder snel daalt dan in de meicirculaire 2016 is aangekondigd. Dit betekent dat de toename van het meerjarige macrobudget nodig is om de stijging van deze hogere aantallen te bekostigen. Het netto effect hiervan valt nog niet te voorzien.

 

Cedris verwacht dat het aantal Wsw-plekken in 2017 minder snel zal afnemen dan waarmee in de ramingen rekening is gehouden. In de huidige blijfkansen is geen rekening gehouden met de verhoging van de pensioenleeftijd. Op ambtelijk niveau hebben SZW, VNG en Cedris overleg om te komen tot een eenvoudigere voorspelling van de afname.

 

Bonus beschut werk

Met de meicirculaire wordt de bonus voor beschut werk (zie eerder bericht) voor het eerst aan gemeenten uitgekeerd en wel over de jaren 2015 en 2016. Voor 2017 is hiervoor een bedrag van € 11 miljoen beschikbaar. Het totaal van de uitgekeerde bonussen dat gemeenten in het uitkeringsjaar 2017 ontvangen bedraagt € 1,156 miljoen. Omdat de gerealiseerde aantallen beschutte plekken veel lager is dan waarmee is gerekend, bleef van de beschikbare € 11 miljoen een bedrag van € 9,844 miljoen onbenut. Besloten is dit bedrag voor de gemeenten beschikbaar te houden door het toe te voegen aan de integratie-uitkering sociaal domein. Verdeling vindt plaats conform de verdeelsleutel van het onderdeel re-integratie budget nieuwe doelgroep.

Bron: bericht Rijksoverheid.nl, 2 juli 2017. Daar treft u meer informatie aan over dit onderdeel van de circulaire.

In de Excel-bijlage IUSD participatie 2017-2022 staan per gemeente de Wsw-budgetten en grondslagen, zoals de herijkte en tot en met 2022 geëxtrapoleerde blijfkansen.