7-07-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Nulmeting Thermometer Wsw aan de Kamer aangeboden

In hoeverre blijft de financiële ontwikkeling in de pas lopen met de rijksbijdrage, die vanaf 2015 elk jaar omlaag gaat?

Tijdens de eerste jaren van de Participatiewet wordt op basis van een bestuurlijke afspraak met de VNG de Wsw-financiering gemonitord.  Daartoe heeft staatssecretaris Klijnsma de “Thermometer Wsw” ingesteld. Die volgt de feitelijke ontwikkeling van de aantallen en de uitgaven door gemeenten voor de bestaande Wsw-populatie en bekijkt of die zich verhoudt tot de aannames rond het financieel kader van de Participatiewet/deelbudget Wsw. 

Bureau Berenschot voert in opdracht van het Ministerie van SZW het onderzoek uit, dat bestaat uit drie fases: een nulmeting over de periode 2011–2014. In 2017 en 2019 komen vervolgmetingen. De nulmeting is afgerond en daarbij heeft Berenschot gekeken naar

  • de ontwikkeling van de omvang en samenstelling van de Wsw-populatie;
  • de financiële gevolgen hiervan voor gemeenten;
  • regionale verschillen, om te onderzoeken in hoeverre de door gemeenten of SW-bedrijven beïnvloedbare factoren en omgevingskenmerken van invloed zijn op de uitgaven door gemeenten. Wat verklaart in de nulmeting nu de verschillende uitgangsposities tussen de SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio's en wat zijn de financiële gevolgen daarvan voor gemeenten?

De centrale vraag wordt nog niet in de nulmeting beantwoord. Wel zijn de deelaspecten onderzocht voor het tijdvak 2011–2014, zodat de gegevens van de in 2017 uit te voeren eerste vervolgmeting in perspectief kunnen worden geplaatst.

Bron: Kamerbrief met bijlage, 24 juni 2016.