6-12-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Onderzoek naar financiële drempels op weg naar meer participatie voorziet: “Jongere arbeidsgehandicapten blijft steken op bijstandsniveau”

Fel verzet tegen vervangen van loonkostensubsidie Participatiewet. Ook Divosa is tegen en Ieder(in): voor de meeste mensen in de Participatiewet is er totaal geen financiële prikkel om te gaan werken.

Voor veel mensen met een arbeidsbeperking loont het niet om te gaan werken. Bovendien zijn er veel te weinig banen, mede omdat de overheid fors achterloopt met het realiseren van de banenafspraak. 

Ieder(in), de belangenorganisatie voor chronisch zieken en gehandicapten, liet Regioplan onderzoek doen naar de inkomenseffecten voor jongvolwassenen die méér willen gaan participeren in de samenleving. Ieder(in) wilde weten met welke financiële drempels zij te maken kregen.

Regioplan rekende meerdere scenario’s door waarbij een jongvolwassene een beweging maakt naar méér zelfstandigheid in wonen of werken. Wat gebeurt er precies met het inkomen wanneer iemand vanuit de Wajong een nieuwe baan krijgt, of wat gebeurt er wanneer iemand vanuit Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen met een kleine Wmo-voorziening gaat?

Uit de resultaten blijkt dat inkomens van jongere arbeidsgehandicapten in de Participatiewet een forse knauw dreigen te krijgen, waarschuwt Ieder(in), die opdracht tot het onderzoek gaf samen met Mind (landelijk platform psychische gezondheid) en Patiëntenfederatie Nederland

Arbeidsgehandicapte jongeren met enig werkvermogen komen sinds 2015 terecht in de Participatiewet in plaats van de Wajong. Zij ontvangen voor hun werk het wettelijk minimumloon. Voor wie minder arbeidsproductief is, wordt de werkgever nu nog gecompenseerd door gemeenten. Maar de loondispensatie waarmee het huidige kabinet deze loonkostensubsidie wil vervangen heeft als gevolg dat zestig procent van de jonge arbeidsgehandicapten in de Participatiewet zelfs bij een volledige baan nooit boven bijstandsniveau zal uitkomen. . Bovendien vervallen onder de loondispensatie de pensioensopbouw en het recht op WW- en WIA-uitkeringen.

 

Ieder(in) wijst er tevens op dat de beloofde banengroei voorlopig uitblijft. De koepel klaagt onder meer over de kabinetsmaatregel (zie eerder bericht) om komend jaar nog geen boetes op te leggen aan overheidsinstanties die hun verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de banenafspraak niet nakomen. Bovendien stoort Iederi zich eraan dat het niet om extra nieuwe banen gaat zolang als die een verschuiving betekent van de sociale werkvoorziening naar reguliere werkgevers via detachering.

Bron: Ieder(in), 1 december 2017; Binnenlands Bestuur, 1 december 2017. SC Online (Login), 6 december 2017; Divosa, 23 november 2017; Trouw, 9 december 2017.