15-09-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Quotum banenafspraak geactiveerd bij de overheid

Klijnsma zet eerder afgesproken quotumregeling in gang; overheid moet meer banen aanbieden voor mensen met beperking

Het kabinet heeft besloten dat het quotum banenafspraak bij de overheid wordt geactiveerd. De maatregel is nodig omdat de werkgevers in de overheidssector de banenafspraak onvoldoende nakomt: de doelstelling van 6.500 banen eind 2016 is niet gehaald (zie eerder bericht).

Werkgevers in de marktsector haalden hun doel – 14.00 banen – ruim. Maar de overheid loopt achter. Met het activeren van de eerder afgesproken quotumregeling wordt de overheid gedwongen een inhaalslag te maken. Het gaat om circa 3.000 banen. Lukt dat niet, dan volgt een heffing van 5.000 euro per niet waargemaakte werkplek. 

Het kabinet is teleurgesteld in de resultaten, maar toont ook begrip voor de zwaardere opgave waar overheidswerkgevers voor staan omdat zij naar verhouding meer banen moeten creeren dan marktwerkgevers en bovendien in kortere tijd (zie eerder bericht). Om de benodigde inhaalslag mogelijk te maken, en de overheidswerkgevers te blijven stimuleren om de banen te realiseren, zijn enkele toezeggingen gedaan:

  • In 2018 krijgen organisaties die achterlopen nog één kans om zonder maatregel de achterstand in te lopen. Voor werkgevers in de overheidssector die komend jaar de doelstelling niet halen wordt dit inzichtelijk gemaakt. Onderzocht gaat worden hoe de quotumregeling voor de diverse onderdelen van de overheidssector in de praktijk uitwerkt. De resultaten van dit onderzoek komen medio 2018 beschikbaar.
  • De werkgevers krijgen de tijd tot en met 2019 om aan de quotumregeling te voldoen. Vanaf 2019 volgen er mogelijke sancties. Dit uitstel van de heffing vergt een wijziging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Klijnsma zal daarvoor een spoedwet indienen.

 

De minister van BZK, coördinerend bewindspersoon voor de overheid, zal de gezamenlijke overheidswerkgevers verzoeken uiterlijk dit najaar een plan van aanpak te maken waarin wordt aangegeven hoe de inhaalslag gestalte moet krijgen. Het activeren van het quotum voor individuele overheidsorganisaties wordt geregeld in een Wijzigingsbesluit op de Regeling wfsv.

Mocht in de loop van de komende jaren blijken dat de overheid weer op schema loop, dan kan Klijnsma’s opvolger als staatssecretaris het quotum weer de-activeren.

Een verdere aanpassing is dat de T+2 systematiek wordt losgelaten. Mensen die bij indiensttreding tot de doelgroep behoren maar na verloop van tijd groeien in loonwaarde en geen loonkostensubsidie meer nodig hebben blijven toch meetellen.

Reactie werkgevers

 

In een reactie noemen VNO-NCW en MKB-Nederland het een zwaktebod dat het kabinet met een quotumregeling het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid wil vergroten. Dat brengt een inclusieve arbeidsmarkt geen stap dichterbij. “Het kabinet moet zich juist inzetten om de knelpunten weg te nemen die werkgevers – zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven – ondervinden bij het invullen van de banenafspraak,” aldus de ondernemingsorganisaties. Zij hebben de knelpunten eerder al op een rij gezet in een 10 punten plan (zie eerder bericht).

Bron: Kamerbrief , 8 september 2017; nieuwsbericht Rijksoverheid, 8 september 2017; bericht Binnenlands Bestuur, 8 september 2017; bericht (login) Staatscourant Online, 8 september 2017; SC Online (login), 29 september 2017; bericht VNO-NVW, 9 september 2017; ledenbrief VNG, 16 november 2017.