11-10-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Quotumheffing: voorbereiding activering én de-activering

Kamerbehandeling gaat verder. Internetconsultatie is uitgeschreven.

Als onderdeel van de parlementaire behandeling van de activering van de quotumregeling (zie eerder bericht) is het verslag verschenen. Daarin beantwoordt staatsecretaris Klijnsma de vele vragen die de Kamerfracties hebben over de activering van de quotumregeling.

Onder meer daarin aandacht voor

  • Het buiten werking stellen van de T+2 regel (aanpassing Besluit SUWI): mensen blijven nu ook voor de banenafspraak meetellen nadat zij twee jaar zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Deze wijziging, aldus Klijnsma, heeft invloed op de mensen die vanaf 1 januari 2018 zouden uitstromen uit het doelgroepregister. In eerste instantie zouden hierdoor circa 2.000 mensen uit het doelgroepregister verdwijnen. Dankzij de aanpassing telt deze groep nu ook mee bij de ‘vier-meting’ over 2018. Zowel de markt- als de overheid worden hierbij geholpen om hun doelstelling te halen, omdat zij door het verdwijnen van de t+2 regel te maken hebben met een lagere vervangingsvraag.
  • Het ook weer kunnen de-activeren van de quotumheffing, mocht uit de ‘driemeting’ blijken dat de overheid over 2017 het afgesproken aantal banen wel zou hebben gehaald. De staatssecretaris bereidt spoedwetgeving voor (beoogde inwerkingtreding 1 juli 2018) en heeft in het kader daarvan een internetconsultatie uitgeschreven.

Bron: Kamerbrief, 28 september 2017; Internetconsultatie de-activering quotumheffing, 9 oktober 2017; SC Online (login), 9 oktober 2017.