3-08-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Rapportage banenafspraak eerste kwartaal 2017

Aantal garantiebanen blijft nog stijgen, het aantal mensen in het doelgroepregister daalt fors.

Uit de trendrapportage banenafspraak van UWV over het eerste kwartaal 2017 blijkt dat het aantal garantiebanen met 7005 is gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal 2016. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 bedraagt de stijging 1772 banen. Het aantal mensen in het doelgroepregister kende een daling van 62.802 personen ten opzichte van het eerste kwartaal 2016.  

Ontwikkelingen doelgroepregister

De afname in het doelgroepregister kan vooral worden verklaard door de herbeoordeling Wajong. UWV kijkt in de periode 2015-2017 voor alle mensen in de oude Wajong en Wajong 2010 of zij beschikken over arbeidsvermogen. Voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, wordt de registratie in het doelgroepregister beëindigd.

Daarnaast zijn per januari 2017 in totaal 1801 personen uitgestroomd, omdat men inmiddels zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kan verdienen. Personen die zelfstandig het WML kunnen verdienen, worden na 2 jaar uit doelgroepregister verwijderd, de zogenoemde t+2 regel. Het gevolg hiervan is ook dat de banen van deze personen met ingang van 1 januari 2017 niet meer meetellen voor de banenafspraak.

Praktijkroute

Het aantal personen in het doelgroepregister dat valt onder de participatiewet, is dit kwartaal sterker toegenomen dan in eerdere kwartalen. Deels is dit te verklaren doordat 1.664 nieuwe personen via de praktijkroute zijn ingestroomd. Dat gebeurde dit kwartaal voor het eerst. Het gaat hierbij voor het grootste deel om mensen die in 2016 al werkten op basis van een verminderde loonwaarde en vanaf 1 januari 2017 opgenomen worden in de het doelgroepregister. De banen van deze mensen tellen dit kwartaal dus ook voor het eerst mee voor de banenafspraak. Daarmee is netto-toename van het aantal garantiebanen dit kwartaal grotendeels te danken aan de invoering van de praktijkroute.

Drie rapportages
UWV publiceert op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal drie rapportages op regionaal en landelijk niveau.

  • De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep populatie zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd zijn;
  • De factsheet banenafspraak is bedoeld als verdieping op de regionale trendrapportage banenafspraak en zoomt vooral in op (het verloop van) het aantal werkzame personen;
  • De publicatie transparantie van klantprofielen geeft inzicht in de vorderingen op het terrein van het aantal mensen dat behoort tot de doelgroep van de banenafspraak en door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht wordt gebracht.

De rapportages zijn niet geschikt als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak omdat deze meting jaarlijks plaatsvindt.

Bron: UWV 25 juli 2017. Zie ook bericht Binnenlands bestuur, 26 juli 2017; bericht VNG, 26 juli 2017; bericht Divosa, 27 juli 2017; bericht Regio in Bedrijf, 2 augustus 2017.