11-10-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Regeerakkoord: 20.000 extra beschutte werkplekken

Gemeenten krijgen meer geld voor sociaal domein en voor beschut werk. Dat laatste wordt bekostigd uit vervanging van loonkostensubsidies in de Participatiewet door loondispensatie. Mensen uit het doelgroepregister die méér gaan verdienen dan het minimumloon blijven meetellen voor de banenafspraak.

De overheid zal zich de komende jaren in het sociaal domein blijvend inspannen voor de integrale aanpak dichtbij de burger voor mensen die het zonder ondersteuning niet redden. Via de normeringssystematiek voor het Gemeente- en Provinciefonds komt hiervoor meer geld voor gemeenten beschikbaar. Over de daadwerkelijke inzet van die middelen in het sociale domein zullen programmatische afspraken worden gemaakt.

Arrangementen voor beschut werk

Verder wil het kabinet dat gemeenten arrangementen moeten bieden voor beschut werk. Het budget voor activering van en dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie gaat omhoog, waardoor voor 20.000 extra mensen beschut werk kunnen doen. De extra middelen daarvoor komen vrij door loonkostensubsidies in de Participatiewet te vervangen door loondispensatie. Werkgevers kunnen iemand onder het wettelijk minimumloon betalen al naar gelang de verdiencapaciteit van die persoon. De gemeente vult, afhankelijk van de gemeentelijke inkomensvoorziening waar de persoon gebruik van maakt, het inkomen aan.

Betere overheidsprestaties banenafspraak

Het moet aantrekkelijker worden om mensen met een arbeidsbeperking een arbeidsplaats te bieden. Het kabinet wil initiatieven ondersteunen en aanjagen om banen voor hen te creëren via reshoring. Ook kijkt het kabinet naar uitkomsten van het brede onderzoek naar knelpunten en mogelijkheden, met bijzondere aandacht voor verbetering van de overheidsprestaties. Daarnaast regelt het kabinet op korte termijn dat banen van mensen uit de doelgroep “banenafspraak” die meer zijn gaan verdienen dan het wettelijk minimumloon, toch daarvoor blijven meetellen (de ‘t+2’-regel, zie ook eerdere Kamerbrief over activering quotum. Zo worden werkgevers niet ontmoedigd om te investeren in hun mensen.

Ondernemende overheid

Het regeerakkoord bepleit verder een aanscherping van de Wet markt en overheid, die bedrijven moet beschermen tegen’ bijklussende overheden’. Onduidelijk is nog of het kabinet hiermee verder wil gaan dan de plannen die onlangs zijn ontvouwd door demissionair minister Kamp van Economische Zaken – zie . eerder bericht.

Bron: Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’; Nieuwsbericht Rijksoverheid, 11 oktober 2017; bericht Binnenlands Bestuur, 10 oktober 2017; bericht (login), SCOnline, 10 oktober 2017; MKB Nederland, 23 oktober 2017.

Zie ook overzicht Arbeidsmarkt en sociale zekerheid, nu.nl, 10 oktober 2017 en overzicht op LinkedIn door KplusV: ‘Regeerakkoord biedt bouwstenen en kansen voor de Sociale Economie’