3-02-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Regionale trendrapportage banenafspraak - derde kwartaal 2016

Doelen banenafspraak nog niet gehaald, zo blijkt uit de rapportage aantallen garantiebanen markt en overheid eind september 2016

Gemeenten en werkgevers hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak op regionaal niveau. Daarom publiceert UWV op verzoek van het ministerie van SZW en de Werkkamer sinds het derde kwartaal van 2015 een regionale trendrapportage banenafspraak. De rapportage die nu is verschenen, geeft de stand van zaken weer van eind derde kwartaal 2016.

De regionale trendrapportage (pdf, 320 kB) is gebaseerd op gegevens uit het doelgroepregister. Het doelgroepregister wordt gevuld met data uit verschillende bronnen van UWV, Panteia (voor Wsw) en CBS (voor WIW/ID). De aanleverende partijen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde informatie. 

Cijfers zijn indicatief

De regionale trendrapportage geeft een indicatie over de voortgang van het aantal banen per arbeidsmarktregio ten opzichte van de nulmeting. De trendrapportage wordt niet gebruikt om te bepalen of de quotumheffing ingevoerd gaat worden. De Werkkamer heeft een indicatieve verdeling t/m 2016 gemaakt van de te realiseren banen per sector en arbeidsmarktregio en die  geactualiseerd t/m 2019. Maar deze indicatieve verdeling is geen afspraak over de te behalen aantallen per regio. De banenafspraak is immers een afspraak op landelijk niveau. 

De doelstelling om eind 2016 ruim 20 duizend extra banen te hebben voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is nog niet gehaald. De marktsector vertoont een groei van het aantal garantiebanen. De overheidssector blijft achter: daar is in het derde kwartaal van 2016 het aantal reguliere banen voor mensen uit het doelgroepenregister bijna 1000 lager dan bij de nulmeting in december 2012. Afgaand op de cijfers in deze rapportage wordt het dus nog spannend. Eind 2016 is het ijkpunt of de Quotumwet wel of niet in werking wordt gesteld.

 

Meer informatie

Lees de veel gestelde vragen en antwoorden (pdf, 93 kB) over de landelijke monitor banenafspraak en de regionale trendrapportage.

Bron: bericht UWV, 31 januari 2017; bericht Binnenlands Bestuur, 3 februari 2017; Bericht VNO-NCW, 2 februari 2017; bericht VNG, 18 januari 2017.