18-05-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Samenwerking UWV en GGZ bij re-integratie van mensen met psychiatrische aandoeningen

Beproefde IPS-methode – Individuele Plaatsing en Steun – waarmee worden mensen intensief naar een baan worden begeleid krijgt een financiële impuls.

UWV en GGZ Nederland gaan de komende jaren nauw samenwerken om meer mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) naar werk te begeleiden. De komende vijf jaar komt een subsidie van 20 miljoen euro beschikbaar. Daarmee worden mensen via de beproefde IPS-methode – Individuele Plaatsing en Steun – intensief naar een baan begeleid en is ook op de werkplek ondersteuning aanwezig. De afgelopen jaren hebben verschillende ggz-organisaties een pilot uitgevoerd met de IPS-methode, die is gericht op directe plaatsing in passende betaalde werkzaamheden (first place, then train).

Staatssecretaris Klijnsma van SZW maakt zich sterk voor deze extra inzet: van alle groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is het voor mensen met psychiatrische aandoeningen het moeilijkst om een baan te vinden en te houden. De arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen blijft fors achter ten opzichte van andere groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tegen deze achtergrond zijn de staatssecretarissen Klijnsma (SZW) en Van Rijn (VWS) het project 'Mensenwerk' gestart (zie eerder bericht).

 

 

De samenwerking tussen UWV en GGZ Nederland is aangekondigd tijdens een landelijke bijeenkomst in Haarlem. Hier werd de aftrap gegeven voor een reeks van 35 werkateliers: in elke arbeidsmarktregio komen partijen zoals gemeenten, UWV, sociale werkbedrijven en vertegenwoordigers van cliënten bijeen om de samenwerking tussen werk en zorg en het ontwikkelen van een integrale aanpak verder gestalte te geven. Tijdens de werkateliers staan goede voorbeelden centraal. In de aanloop van de bijeenkomsten is er een werkwijzer psychische aandoeningen gepubliceerd. Deze kunt u hier downloaden.

 

In de periode erna worden er in 35 arbeidsmarktregio’s 'Werkateliers' georganiseerd waar professionals van alle partijen, cliënten en werkgevers de werkwijze en samenwerking concreet vorm gaan geven. Cedris werkt hierin samen met de Programmaraad, VNG, UWV en GGZ-Nederland. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen dan kunt u contact opnemen met: Rozemarijn van Seventer, GGZ Nederland: RvSeventer@ggznederland.nl Het volgende werkatelier in de reeks vindt plaats op donderdag 26 mei in/voor de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen. klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Tijdens de bijeenkomst in Haarlem is ook de zogenaamde 'Routewijzer' gelanceerd. Dit is een website van het Landelijk Platform GGz en de Landelijke Cliëntenraad (LCR) die mensen met psychische stoornissen die graag willen werken van de juiste informatie voorziet

en hen helpt de regie in eigen hand te nemen.

Het Trimbos-instituut onderzocht op verzoek van het ministerie van VWS de samenwerking tussen GGZ en instellingen in het sociaal domein voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Het onderzoek toont dat, ondanks dat veel mensen met ernstige psychische aandoeningen willen deelnemen aan de samenleving, dit helaas nog niet altijd voldoende lukt. Patiënten waarderen de inzet vanuit de gezondheidszorg met een ruime voldoende, maar de inzet vanuit de UWV, de gemeente en de re-integratiebureaus scoren lager. Om de samenwerking te verbeteren stelt het Trimbos-instituut voor om een toetsingskader te ontwikkelen dat regionale partijen ondersteunt bij het opstellen van gezamenlijke agenda’s en ambities.

Bron: Bericht Rijksoverheid, 18 mei 2016; bericht Landelijk Platform GGZ, 18 mei 2016; bericht LCR, 18 mei 2016; bericht GGZ Nederland, 18 mei 2016; bericht Gemeente.nu 19 mei 2016; Berichten Programmaraad, april 2016 en 11 mei 2016; Kamerbrief bewindslieden VWS, 2 mei 2016.