18-05-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

SCP-rapportage sociaal domein 2015: nog te vroeg om conclusies over Participatiewet te trekken

Gemeenten zijn nog volop bezig om de uitvoering in te richten. SCP vraagt aandacht voor inregelen beschut werk en voor positie van personen met een verstandelijke of psychische beperking.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft een eerste evaluatie van de drie decentralisaties in het sociaal domein uitgevoerd. Het onderzoek is vooral gericht op de transitiefase.

Het SCP stelt onder meer vast dat waar gemeenten vanuit een integraal perspectief werken, dit zich niet beperkt tot de drie decentralisaties; het strekt zich uit naar aanpalende beleidsterreinen als schuldproblematiek en passend onderwijs.

Er wordt ingezet op eigen kracht van mensen, maar er zijn grenzen aan de mogelijkheden. Er is meer aandacht voor preventie en algemene voorzieningen. Gemeenten zoeken naar de juiste inrichting van het sociaal domein en naar geschikte instrumenten.

De overheveling van de Jeugdwet naar gemeenten is zonder grote problemen verlopen. Het ging om een zeer complexe operatie waarbij de continuïteit van de hulp niet in gevaar is gekomen.

 

Specifiek over de Participatiewet zijn er nog weinig conclusies te trekken. De re-integratieverordeningen hoefden pas halverwege 2015 gereed te zijn en de uitvoering komt daarna pas. Het is dan ook volgens de onderzoekers te vroeg om een goed beeld te kunnen vormen van de transitie. SCP stelt vast dat gemeenten nog volop bezig zijn om uitvoering te geven aan de inrichting en de doelstellingen van de Participatiewet en daar wat laat mee gestart zijn. Er is, zo staat in het rapport, aandacht nodig voor arbeidsmarktkansen van personen met een verstandelijke of psychische beperking. Dat geldt ook voor de inrichting en de inzet van de nieuwe re-integratievoorzieningen, met name voor beschut werk.

Bron: bericht Rijksoverheid, 13 mei 2016; bericht SCP, 18 mei 2016; reactie van de VNG op het rapport, 19 mei 2016.