30-03-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

SER: leren tijdens loopbaan essentieel

De Sociaal-Economische Raad adviseert onderwijsinstellingen en de overheid maatwerk te organiseren in het onderwijsaanbod voor volwassenen. Gezamenlijk aanbod ABU, Cedris, NRTO en OVAL aan nieuw kabinet en sociale partners: maak een leven lang ontwikkelen voor iedereen mogelijk!

 

Technologische ontwikkelingen, de snel veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt, verhoging van de pensioenleeftijd en internationalisering maken dit noodzakelijk. Om beter aan te sluiten bij de leerbehoefte van werkenden wil de SER in het bestaande onderwijsaanbod aandacht voor maatwerk. De inhoudelijke aansluiting bij de beroepspraktijk kan en moet beter: actueler, flexibeler, innovatiever en realistischer. Dat zegt de SER in het advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan: een advies over post initieel leren.

Flexibilisering

Daarbij is het zaak om rekening te houden met wat werkenden al kennen en kunnen en de middelen en tijd die zij beschikbaar hebben. De SER denkt dan bijvoorbeeld aan het volgen van een opleiding in deelcertificaten, na het behalen van het diploma in de initiële fase. Ook het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving voor deze flexibilisering is van belang. De SER oppert meerdere instroommomenten en versnelde en flexibele trajecten.

Ontwikkelrekening

 

De SER wil een actiever gebruik van het bestaande trekkingsrecht stimuleren. In de toekomst moet het mogelijk zijn om te gebruiken voor het volgen van een opleiding of certificaattraject. Daarnaast wil de SER een ontwikkelrekening voor iedere werkende: een persoonsgebonden budget voor een zélf gekozen ontwikkeltraject.  Op de ontwikkelrekening spaart een werkende fiscaal aantrekkelijk en staan tegoeden van werknemer en eventueel werkgever en/of overheid en budgetten waar sociale partners afspraken over maken.

Loopbaanontwikkeling

Ook pleit de SER voor het ontwikkelen van een positieve leercultuur. Dat begint volgens de Raad bij bewustwording en het gesprek op de werkvloer. Werkgevers en werknemers moeten vaker met elkaar in gesprek over loopbaanontwikkeling. Instrumenten om een positieve leercultuur te versterken zijn volgens de SER onder andere een loopbaangesprek (‘APK’) en een Erkenning van verworven competenties (EVC).

Periodieke Arbeidsmarktscan

Ook de vier brancheorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL komen met een gezamenlijk aanbod aan een nieuw kabinet en sociale partners om een leven lang ontwikkelen voor iedereen in Nederland mogelijk te maken. Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, nam het aanbod in ontvangst (zie ook persbericht). Het gaat om een Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) voor inzicht in de eigen arbeidsmarktpositie, loopbaanwinkels voor advies en een Persoonlijke Ontwikkelrekening om scholing te bekostigen. Hierdoor kunnen mensen onafhankelijk van contract, werkgever of overheidsregeling zelf de regie gaan voeren over hun loopbaan om hun inzetbaarheid te vergroten.

 

Commissie: leven lang leren

VNO-NCW en MKB Nederland zijn blij met de vele overeenkomsten tussen een ander recent advies, het SER rapport en het advies van brancheverenigingen NRTO, OVAL, ABU en Cedris. Overeenstemming over de te varen koers in de verschillende adviezen geeft duidelijk de lijn aan die een nieuw kabinet moet volgen in dit belangrijke dossier, aldus de werkgeversorganisaties.

Een recent advies van de Commissie vraagfinanciering MBO beveelt aan dat er een individuele leerrekening komt, bedoeld voor post-initieel leren voor mensen tot en met niveau 4 in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Op deze rekening kunnen overheid, werknemer en eventueel werkgever storten. De commissie heeft haar rapport 'Doorleren werkt; Samen investeren in nieuwe zekerheid' onlangs overhandigd aan minister Bussemaker van Onderwijs. Om de doelstellingen voor een leven lang leren te realiseren, moet er volgens de commissie een Deltacommisaris en een Nationaal scholingspact komen. Alle vormen van leren moeten worden benut en regionale, stimulerende en adviserende ondersteuning is belangrijk. Daarnaast pleit de commissie voor een digitaal cv waarin alle opgedane kennis en kunde van een werknemer te vinden is.

Bron: bericht SER, 28 maart 2017; bericht de Argumentenfabriek, 28 maart 2017; bericht Gemeente.nu, 29 maart 2017; bericht Rijksoverheid, 4 april 2017; Column Frank Kalshoven, de Volkskrant (login), 8 april 2017; Bericht MKB Nederland, 10 april 2017; bericht De Telegraaf, 10 april 2017.