28-04-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Staatssecretaris steunt behoud SW-infrastructuur; reactie op Manifest ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’

Klijnsma: “Herstructurering van de sw-sector en de ondersteuning van de nieuwe doelgroep van de Participatiewet krijgen steeds meer gestalte. Expertise van SW-bedrijven moet optimaal worden ingezet.”

 

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer haar reactie op het manifest ‘nvesteren in werk voor kwetsbare groepen’. In dit manifest roepen  – inmiddels 267 – wethouders de politieke partijen op, te waarborgen dat de kennisinfrastructuur en de instrumenten die nodig zijn om mensen te begeleiden naar betaald werk en werkgevers hierbij te ontzorgen, landsdekkend blijven bestaan.

Klijnsma geeft in de Kamerbrief aan, het van harte met deze oproep eens te zijn.

Onder lastige budgettaire omstandigheden hebben gemeenten en SW-bedrijven de afgelopen jaren goede stappen gezet, zowel op het terrein van de Wsw, als bij de instroom van de nieuwe doelgroep bij de gemeenten. De transformatie van SW-bedrijven is in volle gang, onder meer dankzij uitvoering van de motie Kerstens (zie eerder bericht).

Klijnsma begrijpt de zorg die wordt geuit in het manifest of de ingezette verbeteringen in de pas blijven lopen met de efficiencykorting waarmee in het financieel kader van de Participatiewet is rekening gehouden. Met VNG en Cedris heeft de staatssecretaris afgesproken het verloop van en de aannames bij de budgetten god te blijven monitoren en goed een vinger aan de pols te houden. Begin mei zal er bijvoorbeeld zicht zijn op de Wsw-uitstroom in 2016

Het manifest vraagt aandacht voor de beperkingen in het Lage Inkomens Voordeel. De staatssecretaris adviseert dat met het nieuwe kabinet op te nemen en doet geen enkele financiële toezegging. De bonus voor beschutte plaatsen beschouwt zij als tijdelijke extra financiële stimulans voor gemeenten in de opstartfase tot 2020. De in het manifest omschreven noodzaak om het re-integratiebudget voor de nieuwe doelgroep op te hogen deelt zij niet: voor elke beschut werkende is per jaar 4000 euro aan begeleidingsgeld  beschikbaar. Voor de overige mensen uit de nieuwe doelgroep verwacht de staatssecretaris dat zij gemiddeld met een veel lager bedrag toekunnen.

De Kamerbrief besluit: “Zoals ook de SER in zijn verkenning ‘Sociale infrastructuur kwetsbare groepen binnen de Participatiewet’ heeft aangegeven is een duurzame en sluitende sociale infrastructuur in elke arbeidsregio essentieel. Daarbij moet, in samenwerking met gemeenten, sociale partners en UWV, de expertise van de SW-bedrijven, die onontbeerlijk zijn, optimaal worden ingezet. Op die manier kunnen de kansen die de huidige conjuncturele omstandigheden bieden om ook de kwetsbare groepen aan het werk te helpen, worden benut. Dat vraagt forse inspanningen van alle betrokken partijen. Zoals ik hierboven heb aangegeven blijven we de financiële condities waaronder dit gebeurt goed monitoren, zodat we zo nodig aanpassingen kunnen bewerkstelligen.”

Bron: Kamerbrief, 21 april 2017; bericht Binnenlands Bestuur, 25 april 2017.