23-02-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Staatssecretaris: Uitvoerders mogen al eerder aan de slag met vereenvoudiging banenafspraak

Na de zomer mogen uitvoerders al forfaitair 50% loonkostensubsidie toepassen in eerste halfjaar dienstverband en loonkostensubsidie gaan bieden voor jongeren die al werken

In een Kamerbrief voorafgaande aan het Algemeen Overleg over de Participatiewet, woensdag 2 maart 2016) meldt staatssecretaris Klijnsma onder meer de voortgang rond de maatregelen die de banenafspraak vereenvoudigen (zie eerder bericht). Het zonder beoordeling opnemen van VSO-leerlingen in het doelgroepregister kan via een AMvB worden geregeld. Het ontwerp daarvan ligt nu bij de Raad van State. Zodra die ingaat, werkt deze met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Andere afspraken vergen een wetswijziging: het forfaitair toepassen van 50% loonkostensubsidie in de eerste 6 maanden van het dienstverband en het bieden van loonkostensubsidie aan jongeren die al werken. Het wetsvoorstel daartoe wordt binnenkort op uitvoerbaarheid getoetst en zal na de zomer bij de Tweede Kamer worden ingediend. Uitvoerders mogen vanaf het moment van indiening dit al gaan uitvoeren en hoeven niet te wachten tot de wetswijziging van kracht wordt (1 januari 2017).

Dit geldt niet voor de vierde vereenvoudiging: flexibele termijnen voor de loonwaardemeting mogen pas na de wetswijziging in de praktijk worden toegepast.

Vanuit de uitvoering (ook bij Cedris) leven verdergaande wensen om de banenafspraak en de uitvoering beschut werk te vereenvoudigen. De staatssecretaris meldt dat een werkgroep, gevormd vanuit de Werkkamer, aan de slag is met vragen rond vereenvoudiging loonwaardemethodiek en verbetering doelgroepbeoordeling banenafspraak en advies beschut werk. De werkgroep verzamelt daartoe informatie uit drie proeftuinen (Amsterdam, Nijmegen en Twente). Ook wordt onder de loep genomen hoe de herbezettingvoorwaarde uitwerkt (extra banen via een Wsw-detachering tellen tijdens de banenafspraak mee indien er een nieuwe voorziening beschut werk tegenover staat) omdat die veel onderzekerheid geeft over welke plaatsingen meetellen.

Komend voorjaar, als de staatssecretaris de resultaten met de Werkkamer bespreekt, wordt meer bekend over de voorstellen.

 

Bron: Kamerbrief, 23 februari 2016; Nieuwsbericht Ministerie van SZW, 23 februari 2016; Bericht Gemeente.nu, 23 februari 2016; column VNO-NCW in reactie op de voorstellen, 3 april 2016.