24-11-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Tweede Verzamelbrief 2015 verschenen

De bewindslieden van SZW informeren de gemeenten over diverse ontwikkelingen.

Met onder meer:

 • de belangrijkste feiten over beschut werk als voorziening in de Participatiewet en hoe het de komende jaren wordt gestimuleerd (100 miljoen euro 2016-2020);
 • de resultaten van de eerste tussentijdse meting banenafspraak en wijziging werkproces doelgroepbeoordeling (zie eerder bericht). De 10.732 banen die er in 2013 en 2014 extra bijgekomen zijn voor mensen met een beperking tellen niet per definitie allemaal mee voor de banenafspraak. Voor extra banen via Wsw-detachering geldt de herbezettingvoorwaarde: extra banen via Wsw-detachering door verschuiving (van binnen het SW-bedrijf werken naar externe detachering) tellen alleen meetellen wanneer er een nieuwe voorziening beschut werk tegenover staat.
 • Op 4 september was de overheid met 1.500 banen ongeveer halverwege met het invullen van haar aandeel in de banenafspraak voor dit jaar. Er is een brochure voor de overheidswerkgevers gemaakt met goede voorbeelden.
 • Wet sociale werkvoorziening:
  • Jaarrapport Wsw-statistiek 2014 . De cijfers over 2014 worden op het niveau van de gemeente opgenomen in de Kernkaart en het Periodiek Overzicht Resultaten Wsw;
  • Veranderingen voor mensen met een Wsw-dienstverband na invoering van de Participatiewet Inventarisatie van de meest gestelde vragen (zie eerder bericht);
  • Stand van zaken sectorplan Wsw (uitvoering Motie Kerstens c.s.). De 35 plannen uit de arbeidsmarktregio’s zijn inmiddels beoordeeld en akkoord bevonden (zie  eerder bericht)
 • Uitkomsten verdeling bijstandsbudgetten en aanpassingen van het vangnet (zie ook eerder bericht);
 • Rapport ‘Gemeentelijke aandacht voor verdringing door bijstandsgerechtigden’ (zie eerder bericht)
 • Stand van zaken experimenteren in het kader van de Participatiewet. Die moeten als doel hebben het onderzoeken van mogelijkheden om de wet doeltreffender uit te voeren met betrekking tot de arbeidsinschakeling en de financiering. Utrecht, Wageningen, Groningen en Tilburg hebben voorstellen ingediend om gebruik te maken van experimenteerartikel 83 in de wet die ruimte biedt aan afwijken van een aantal artikelen van deze wet;
 • Het op maat en ‘naar vermogen’ opleggen van geüniformeerde arbeidsverplichtingen waarbij rekening wordt gehouden met individuele mogelijkheden en omstandigheden van betrokkene. Het beoordelingskader daartoe moet zijn vastgelegd in beleidsregels.
 • Extra middelen gemeenten en UWV voor het actief bemiddelen naar werk van jongeren. Het kabinet zet zich de komende jaren in om minder zelfredzame jongeren (sneller) aan het werk te helpen, samen met gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen en werkgevers(organisaties).

Bron: Verzamelbrief Ministerie van SZW, 13 november 2015.