19-01-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Tweede Verzamelbrief 2016 verschenen

Het ministerie informeert gemeenten en uitvoerders over allerlei zaken rond Werk en Inkomen. Een greep uit de onderwerpen.

Eind vorig jaar verscheen de tweede SZW-verzamelbrief van 2016. Daarin onder meer aandacht voor:

 • Wijzigingen Participatiewet ivm verplichten beschut werk en openstellen Praktijkroute, zie ook eerder bericht en de gepubliceerde wet;
 • Kennisdocument ondersteuning mensen met arbeidsbeperkingen vanuit de Participatiewet, instrumenten en financiering , waarin de Programmaraad en het ministerie veelgestelde vragen beantwoorden;
 • Aanmelding van Wsw’ers bij Panteia in verband met opname in doelgroepregister. Oproep: check of alle Wsw’ers via de Wsw-statistiek zijn aangemeld bij Panteia, inclusief de personen die op 31 december 2014 tot het zittend bestand van de Wsw hadden moeten behoren en op die datum een geldige indicatie hadden. Mochten deze nog ontbreken, meld hen dan aan. Op basis van de Panteia-gegevens zorgt UWV dat deze mensen alsnog in het doelgroepregister worden opgenomen.
 • Wet stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet gepubliceerd in het Staatsblad, zie eerder bericht en gepubliceerde wet;  
 • Inspectierapport en belang van adequate ondersteuning door gemeenten van mensen met een arbeidsbeperking, zie eerder bericht;
 • Inzet tolkvoorzieningen voor Wsw-ers: Oproep aan gemeenten en SW-bedrijven om mensen dat nodig hebben, een tolkvoorziening te bieden. Dit dient te worden bekostigd uit het Wsw-budget. UWV verzorgt de uitvoering van de voorzieningen in het werkdomein. SBCM zal de eerste maanden van 2017 goede voorbeelden bij SW-bedrijven inventariseren, beschrijven en beschikbaar stellen.
 • Regelhulp premiekortingen en lage-inkomensvoordeel (LIV). Werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen, kunnen gebruik maken van verschillende fiscale voordelen zoals het LIV en premiekortingen. Wanneer een werkgever gebruik maakt van beide regelingen, kan het fiscale voordeel in 2017 oplopen tot € 9.000 per werknemer; zie eerder bericht en de Regelhulp;
 • Jaarrapport Wsw-statistiek 2015 is veschenen, zie eerder bericht
 • Wsw-statistiek en betalende gemeente; Hoe werkt het kenmerk ‘betalende gemeente’? zie  eerder berichtOproepen - omdat dit grote gevolgen heeft voor de budgetverdeling 2017:
  • vul ‘betalende gemeente’ voor beide halfjaren 2016 correct in!
  • lever uw gegevens TIJDIG aan om nog een tussentijdse check door gemeenten en SW-bedrijven mogelijk te maken

 • Gezond en veilig werken bij re-integratietrajecten; rechten en plichten rond de arbeidsomstandigheden rondom re-integratietrajecten;
 • Factsheet integratie, participatie en inburgering van statushouders. Die maakt gemeenten, inzichtelijk wat er gebeurt op de COA-locatie met betrekking tot integratie en participatie en biedt antwoord op vragen over inburgering, onderwijs, waardevolle wachttijd en de Participatiewet. Met deze informatie kunnen gemeenten de wettelijke ruimte optimaal benutten.
 • Extra impuls (€3,5 miljoen) voor regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen, zie eerder bericht;
 • Handreiking integrale blik op zorg en re-integratie. Onder voorzitterschap van de staatssecretarissen van SZW en VWS wordt via het project Mensenwerk de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening ondersteund. Onder meer de LCR, UWV, Divosa en Cedris nemen hierin deel. Omdat gemeenten in toenemende mate te maken krijgen met cliënten met psychische aandoeningen (zie eerder bericht) hebben VNG en SZW de Handreiking ‘Een integrale blik op zorg en re-integratie’ gepubliceerd, gericht op samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar. Die biedt gemeenten concrete handvatten om bij het financieren van trajecten ook een beroep te doen op zorgverzekeraars
 • Evaluatie regionale Werkbedrijven. De wet SUWI regelt de samenwerking tussen gemeenten in de arbeidsmarktregio met UWV, regionale werkgevers en vakbonden in het regionale Werkbedrijf en de thema’s waarop zij samenwerken om de 125.000 extra garantiebanen te realiseren voor mensen met een beperking. Ook dient het regionale Werkbedrijf elke twee jaar de afspraken en de uitvoering daarvan te evalueren. Deze interne evaluatie dient te beginnen in 2016. De partners in het Werkbedrijf kunnen zich daarbij laten ondersteunen door de Programmaraad. In de Verzamelbrief een overzicht van de te evalueren elementen.

Dit én meer in de SZW-Verzamelbrief aan gemeenten, 29 december 2016.