16-09-2016 Nieuws van Cedris, Beschut werk in samenwerking met dagbesteding Nieuws van Cedris, Beschut werk in samenwerking met dagbesteding

Verdeelde reacties op wettelijke plicht beschut werk

De verplichting tot beschut werk stuit op fel verzet van de gemeenten. Cedris, werkgevers en bonden en de SER zijn blij met de aangekondigde wetswijzigingen

Gemeenten worden volgend jaar verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken beschut werk aan te bieden. Het wetsvoorstel regelt ook invoering van de Praktijkroute: van wie op de werkplek wordt vastgesteld dat hij niet het wettelijk minimumloon kan verdienen, wordt opgenomen in het doelgroepregister.

De bedoeling is dat beide maatregelen gelijktijdig op 1 januari 2017 in werking treden. Voor de zomer kondigde staatssecretaris Klijnsma aan gemeenten wettelijk te gaan verplichten beschut werk te organiseren (zie eerder bericht). Mensen krijgen de mogelijkheid om zelf een advies beschut werk bij UWV aan te vragen.
 
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tevreden met de aangekondigde wetswijziging. De werkgevers pleitten in juni al voor maatregelen om deze kwetsbare groep te helpen en de sociale werkbedrijven nieuw leven in te blazen. Die zijn volgens werkgevers cruciaal voor de infrastructuur en de kennis met betrekking tot dit soort arbeidsplaatsen. De SW-bedrijven kunnen volgens werkgevers en vakbonden een vernieuwde rol krijgen bij de uitvoering van de banenafspraak en de Participatiewet.

Ook Cedris is blij met beide maatregelen maar vindt dat het Rijk met het opleggen van beschut werk ook voldoende geld beschikbaar moet stellen aan de gemeenten.

Ook de SER is verheugd dat het kabinet inspeelt op de eerder door haar geuite zorg dat het nieuwe beschut werk nauwelijks van de grond komt en dat de afbouw van de SW-bedrijven sneller gaat dan de opbouw van nieuwe alternatieven (zie eerder bericht). De SER vindt bijsturing nodig om een sluitende sociale infrastructuur tot stand te brengen voor de meest kwetsbare groepen binnen de Participatiewet. De SER adviseert voor de meest kwetsbare groepen de huidige expertise en kennis van de SW-bedrijven goed te benutten.

De verplichting tot beschut werk stuit op fel verzet van de gemeenten (zie eerder bericht). Het voorstel doorkruist, aldus de gemeenten, de initiatieven die sommige gemeenten (als alternatief voor beschut werk) nu hebben genomen voor de allerzwaksten op de arbeidsmarkt en druist in tegen de autonomie die gemeenten rond de decentralisatie is geboden.

Bron: nieuwsbericht Rijksoverheid, 12 september 2016; bericht Staatscourant, 12 september 2016; persbericht Cedris, 12 september 2016; berichten Binnenlands Bestuur, 12 september en 15 september 2016; bericht VNG, 17 augustus 2016; bericht VNO-NCW, 13 september 2016; bericht SER, 20 september 2016; bericht VNG Magazine, 26 augustus 2016.