29-11-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie stijgt per 2018 naar 23,5%

Werkgevers in de marktsector die een werknemer in dienst nemen die door een arbeidsbeperking niet het volledige wettelijk minimumloon kan verdienen, krijgen in 2018 bovenop de loonkostensubsidie een iets hogere compensatie voor de werkgeverslasten.

De vergoeding wordt jaarlijks herzien naar aanleiding van de vaststelling van de wettelijk verplichte werkgeverspremies voor een werknemer die het wettelijk minimumloon verdient in de marktsector. De vergoeding wordt voor 2018 met een half procentpunt verhoogd naar 23,5%.

De hoogte van de vergoeding is onafhankelijk van het feit of een werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet of de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).Wel is het zo dat voor overheidswerkgevers geen aparte vergoeding wordt verstrekt bovenop de loonkostensubsidie, omdat zij eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet zijn.

Bron: Wijziging  Regeling loonkostensubsidie Participatiewet, 22 november 2017; Rijksoverheid.nl, 29 november 2017; Rendement.nl, 7 december 2017.

 

De dit jaar vernieuwde Rekentool Loonkostensubsidie zal nog op dit gewijzigde percentage worden aangepast.