12-01-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Verrekening Wsw-kosten met buitengemeenten in 2016

Het richtinggevende bedrag waarmee in 2016 uitvoeringskosten en werkgeverslasten met buitengemeenten worden verrekend is vastgesteld op 25.100 euro

Ook voor het jaar 2016 hebben SZW, VNG en Cedris afspraken gemaakt over de verrekening van Wsw-kosten met buitengemeenten (zie eerder bericht). In de huidige praktijk komt het regelmatig voor dat een Wsw-werknemer in de ene gemeente woont, en in de andere (buiten)gemeente werkt.

Nu de Participatiewet of de Wsw niet meer voorschrijven dat de woongemeente de rijksbijdrage overmaakt aan de buitengemeente gebeurt dit op basis van bestuurlijke afspraken: Gemeenten maken onderling afspraken over het overhevelen van middelen naar buitengemeenten.

Voor 2015 was het richtinggevende bedrag waarmee uitvoeringskosten en werkgeverslasten verrekend werden 25.600 euro. In het bestuurlijk overleg VNG-SZW van 10 december 2015 is een nieuw richtinggevend bedrag afgesproken, namelijk 25.100 euro.

Met ingang van 2017 behoren de onderlinge verrekeningen tot het verleden. De verdeling van het voor de Wsw-uitvoering beschikbare macrobudget wordt vanaf volgend jaar gebaseerd op het nieuwe Wsw-statistiekkenmerk ‘betalende gemeente’. Nu de Wsw-statistiek financiële gevolgen heeft is het, zoals staatssecretaris Klijnsma onlangs in haar Verzamelbrief opriep, van het grootste belang dat deze correct wordt ingevuld (zie eerder bericht).

Bron: Bericht Gemeenteloket, 12 januari 2016.