12-08-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Verzamelbrief SZW over onder meer vereenvoudigingen Participatiewet

In de eerste Verzamelbrief van 2016 informeert de staatssecretaris de gemeenten over diverse aspecten rond de Participatiewet, waaronder de Wet Banenafspraak en de overgang van school naar werk.

Staatssecretaris Klijnsma informeert de gemeenten in een verzamelbrief over diverse aspecten van de Participatiewet. Ze behandelt onder andere de Wet Banenafspraak en de Vangnetuitkering 2015 en 2016.

Onder meer licht de brief toe hoe wordt geanticipeerd op de (verdere) vereenvoudiging van de Participatiewet en Wet banenafspraak. Voor enkele van de afgesproken maatregelen moet wet- en regelgeving worden aangepast (zie eerder bericht). Intussen staat Klijnsma toe dat gemeenten op twee zaken alvast vooruitlopen vanaf het moment dat het wijzigingsvoorstel naar de Kamer is gestuurd. Sinds dat op 5 juli is gebeurd (zie eerder bericht) kunnen gemeenten:

 • forfaitaire loonkostensubsidie van 50% van het WML inzetten gedurende (maximaal) de eerste 6 maanden van het dienstverband en
 • loonkostensubsidie verstrekken voor schoolverlaters van het VSO en het PRO, die al werken.

Het wetsvoorstel, dat 1 januari 2017 moet ingaan, regelt tevens flexibele termijnen bij de herbepaling van de loonwaarde van mensen met loonkostensubsidie. Dat mogen gemeenten nog niet toepassen. Wel kunnen zij hierop anticiperen door bij de komende loonwaardemetingen steeds het ontwikkelperspectief van de werknemer vast te stellen.

Eerdere vereenvoudigingen zoals het automatisch opnemen van VSO-leerlingen in het doelgroepregister zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 al geregeld.

Het ministerie heeft alle vereenvoudigingen in een overzichtelijk schema gezet.

De Verzamelbrief besteedt verder aandacht aan:

 • Misvattingen over de loonkostensubsidie en de no-riskpolis Participatiewet: deze zijn niet slechts tijdelijk van kracht maar zo nodig tot aan het pensioen toepasbaar. Zie ook Klijnsma's recente column in de Volkskrant;
 • Warme overdracht en passende ondersteuning VSO- en Pro-schoolverlaters naar/door gemeenten, mede naar aanleiding van opbrengst bovenregionale Programmaraad-bijeenkomsten ‘Van school naar werk’ (zie eerder bericht);
 • Oproep transparantie kandidaten banenafspraak door UWV en gemeenten: registratie klantprofielen in o.a. SONAR en de kandidatenverkenner;
 • Tekorten op het Inkomensdeel: vangnetuitkering 2015 en 2016;
 • Procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet: melding verstrekking loonkostensubsidie aan mensen die wegens ziekte zijn uitgevallen: oproep afstemming gemeenten met UWV;
 • Kostendelersnorm en de mogelijkheid om daarbij maatwerk toe te passen;
 • Toepassing tegenprestatie: oproep staatssecretaris aan gemeenten naar aanleiding van het Inspectierapport (zie eerder bericht);
 • Doelgroepverklaring loonkostenvoordelen/premiekorting m.i.v. 2018 (onderdeel Wet tegemoetkomingen loondomein);
 • Vormgeving cliëntenparticipatie (Participatiewet artikel 47) en onafhankelijke cliëntondersteuning waarop cliënten in het hele sociale domein recht hebben (WMO onder meer artikel 1.1.1.  en 2.2.4.);
 • Programma Vakkundig aan het werk, tweede subsidieronde (zie eerder bericht);
 • Gegevensuitwisseling gemeenten op onder meer naleving Social Return afspraken.

Bron: Verzamelbrief SZW aan gemeenten, 14 juli 2016;  bericht VNG, 3 augustus 2016.