29-04-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Voortgang Matchen op werk in de arbeidsmarktregio's

Extra impuls regionale samenwerking en gecoördineerde werkgeversdienstverlening. Arbeidsmarktregio’s kunnen hun ondersteuningsbehoefte aangeven.

 

In en met de arbeidsmarktregio’s wordt gewerkt aan een duurzame verbetering van de dienstverlening aan werkgevers, opdat meer mensen met een uitkering aan de slag komen. Een eerdere Kamerbrief kondigde de integrale aanpak voor alle doelgroepen aan die met ondersteuning vanuit de gemeente of UWV aan het werk kunnen.

Er is een nieuwe brief over de stand van zaken en de uitvoering van enkele amendementen en moties. Vastgesteld is dat de samenwerkingsafspraken (tussen gemeenten -hun SW-bedrijven- en UWV, alsmede de afspraken met werkgevers) nog onvoldoende doorwerken in de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Ook bestaat er nog geen eenduidig en voor de buitenwereld herkenbaar concept van werkgeversdienstverlening.

Het afgelopen halfjaar inventariseerde het ministerie van SZW het draagvlak en stelt nu vast:

  • Er is behoefte aan ‘couleur locale’, en tegelijk blijkt er overeenstemming over het feit dat het gesprek over het samenbrengen van vraag en aanbod op het niveau van de arbeidsmarktregio moet plaatsvinden.
  • Samenwerking, zowel bestuurlijk als uitvoerend, wordt in de regio heel verschillend georganiseerd. In sommige regio’s werken UWV en gemeenten nauw samen, in andere trekken zij rond de werkgeversdienstverlening apart van elkaar op.
  • Overal is opgeroepen instrumenten te harmoniseren en om te komen tot één bestand met profielen van werkzoekenden. Dit laatste vraagt meer (en betere) gegevensuitwisseling tussen UWV en gemeentelijke systemen.
  • De regio’s hebben behoefte om van elkaar te leren en inzichtelijk te hebben wat wel en wat niet werkt.

Optimale werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio vraagt om:

 

  • Een regionaal werkgeversservicepunt van UWV en alle gemeenten gezamenlijk voor de matching van alle doelgroepen;
  • Eén gezamenlijke manager om het werkgeversservicepunt aan te sturen;
  • Eén gezamenlijk budget voor het werkgeversservicepunt;
  • Eén gezamenlijk target voor het werkgeversservicepunt;
  • Een geharmoniseerd regionaal pakket van instrumenten en voorzieningen;
  • Een inzichtelijk regionaal bestand van alle werkzoekenden.

Vanuit deze uitgangspunten nodigt het ministerie, samen met de landelijke partijen en de ketenpartners in de Programmaraad, Arbeidsmarktregio’s die aan de slag willen, uit om hun ambities en concrete ondersteuningsvragen na de zomer aan te geven. Op basis daarvan wordt een concreet ondersteuningsaanbod gemaakt dat aansluit bij behoeften en vragen in de regio’s.

De partners in de Programmaraad (VNG, UWV, Divosa en Cedris) gaan vanuit een landelijk schakelteam arrangementen met bovenregionale en landelijke werkgevers sluiten.Uit de € 3,5 miljoen die beschikbaar is voor gemeentelijk inzet op extra klantprofielen (zie eerder bericht) wordt op verzoek van de VNG, hiervoor de komende twee jaar € 400.000 vrijgemaakt.

De rest van het budget voor gemeentelijke klantprofielen wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s (elk ontvangt eenmalig € 88.500) om gemeentelijke klantprofielen in de Kandidatenverkenner banenafspraak op te stellen en beschikbaar te maken

Bron: Kamerbrief, 24 april 2017.